Rapport från bredbandsgruppen!

Uppdatering från Sockenrådets bredbandsgrupp 2019-05-08

Nu har ytterligare fem veckor förflutit sedan vårt senaste ”nyhetsbrev” i bredbandsfrågan.

Det har dock hänt en hel del som vi vill rapportera kort om här. Fortfarande finns det inte tillräckligt med uppgifter från leverantörerna som gör att vi inom bredbandsgruppen kan gå vidare med en rekommendation för val av bredbandsleverantör. Vår förhoppning är dock att detta kan ske inom några veckor.

Bredbandsgruppen som verkar för att alla inom Hållnäs socken ska kunna erbjudas en bredbandslösning som uppfyller de nationella målen, har författat riktlinjer för hur vi anser att samverkan mellan slutkunderna (dvs. företag och fast- eller fritidsboende)- bredbandsgruppen-bredbandsleverantörerna ska gå till. Dessa har under första veckan i maj delgivits de aktuella leverantörerna och när ett dokument godkänt av parterna finns, så presenteras detta.

IP Only har varit på besök i trakten och gjort en övergripande översyn. De anser sig så här långt vara villiga att leverera fiber till de som beställt denna tjänst av IP Only. Den 10/5 ska IP Only presentera en plan för Hållnäs avseende leverans av fiber. Bredbandsgruppen ser med spänning fram emot detta.

Lidén Datas planer i närtid: En intresseanmälan kommer, som vi berättade i nyheterna i slutet av mars, att skickas ut vecka 19. Det ser ut att bli sträckan Sund- Fagerviken- Edvalla som får intresseanmälan vid detta tillfälle. Samtal förs mellan bredbandsgruppen och Lidéns om hur fortsatt framdrift planeras.

Bluecom:  Delar av bredbandsgruppen har gjort ett besök i ett område utanför Järbo, Sandvikens kommun där Bluecom levererat en lösning till en förening, i dagsläget med ca. 75 st. anslutna.  Vi blev imponerade av tekniken och den störningsfria leveransen som vår kontaktperson kunde rapportera om. Systemet och tekniken borde lämpa sig väl för delar av vår trakt men det kräver access till befintliga högmaster samt uppförande av mindre spridningsmaster.

Bredbandsgruppen jobbar med ett område som vi avser att ha som pilotprojekt för tekniken. Vi rapporterar mer om detta längre fram.

Övrigt: Bredbandsgruppen har säkrat möjlighet till samförläggning med Vattenfall i de områden som ska erhålla nedgrävda elkablar. Även tillgång till tidigare nedgrävd kanalisation har erbjudits från Vattenfall. Kontakter är tagna med försvarsmakten i syfte att klargöra möjligheter till att använda ex. militära master för ett bredbandsändamål.

Hållnäs Sockenråds bredbandsgrupp

20190505

Ni når oss på e-post: bredband@hallnas.info

Illustration_Margareta_Nordqvist

Dags för lite statistik om Hållnäsarna!

Lokalekonomisk analys för Hållnäs är igång!

I söndags 28 april, träffades 19 personer på församlingshemmet i Edvalla för att vara med från början av vår lokalekonomiska analys (LEA) för Hållnäs, vilket också var den första sammankomsten för projekt Framtid Hållnäs.

Så vad är en sån  där LEA, nu igen?

Ett grupparbete, kan vi kalla det! En serie träffar, där vi under processledning av Isabelle Axelsson från Utveckla Örbyhus Tobo Vendel (och utbildad i att leda LEA-processer) analyserar statistikunderlag och skapar en lokal utvecklingsplan.

 1. Färsk statistik från SCB i kombination med gruppens lokalkännedom ger en bild av invånare, aktörer och aktiviteter i Hållnäs.
 2. LEAn visar lokala resurser som kan nyttjas och vilka varor och tjänster som kan produceras för lokal konsumtion (vilka “läckande hål” finns?).
 3. LEA blir en grund för beslut och språngbräda för idéer.
 4. Ideér kan stärka och utveckla den lokala ekonomin = Skapa nya jobb, företag eller verksamheter
 5. LEA + idéer/ambitioner kan bli en lokal handlingsplan för områdets hållbara utveckling! = Lokal utvecklingsplan

Den lokala utvecklingsplanen blir en del av projektet Framtid Hållnäs, men ska hålla längre än bara en projektperiod.

Här är ett exempel på hur en LEA-rapport kan se ut – den här är från Gunnarsbyn (Bodens kommun).

Mötet var givande på många sätt – vi pratade statistik (förstås), ifrågasatte en hel del, pratade om vad vi värdesätter, visionerade kring Hållnäs år 2030 samt berättade om olika sätt att delta i projektet Framtid Hållnäs. Här finns anteckningar från vårt samtal i smågrupper.

Vad som stod klart, är att vi från projektets sida vill komplettera statistikpaketet med mer information från lokala företag och föreningar.

Vi projektledare kommer inom kort att gå ut med mer information om nästa steg i LEA för Hållnäs.

Under tiden, här är det färska statistikpaketet från SCB om Hållnäs – håll till godo!

(Om ni undrar exakt vilket område statistiken gäller, är det det gamla Hållnäs Socken. Projektet Framtid Hållnäs har mer generösa geografiska gränser, men för SCBs skull behövde vi avskärma området. I slutet av dokumentet finns definitioner från SCB.)

Mvh, Åsa och Linda, Framtid Hållnäs

Ta gärna kontakt med oss projektledare, via framtid@hallnas.info eller på 0704 68 46 07.

 

 

Foto: Håkan Karlsson

Projekt Framtid Hållnäs är här!

Nu har Framtid Hållnäs fått bifall från både Leader Nedre Dalälven och Jordbruksverket!

Framtid Hållnäs är ett brett, treårigt utvecklingsprojekt med syfte att skapa förutsättningar för en hållbar framtid för Hållnäshalvön med omnejd.

Var med och utveckla vår landsbygd!

Läs mer om projektet och hur du kan delta här: Framtid_Hallnas_hemsida_LEA

Välkommen till projektets första aktivitet 28 april kl 11, på församlingshemmet i Edvalla.

Vill du vara med i projektets mejlinglista, eller har du frågor? Skriv en rad till framtid@hallnas.info!

 

Nytt på bredbandsfronten!

Uppdatering från Bredbandsgruppen

Hållnäs 190401

 

Bredbandsgruppen – bakgrund och syfte

I syfte att skapa grundläggande förutsättningar för en gynnsam framtid och positiva utvecklingsmöjligheter för hela Hållnäs, har föreningen Sockenrådet tagit initiativ till att bilda en bredbandsgrupp. Målet för gruppen är att verka för att Hållnäshalvön och alla dess invånare, såväl permanentboende som fritidsboende, ska nå de nationella bredbandsmålen (att 95 % av alla hushåll 2020 ska ha tillgång till minst 100-100 Mbit/sek) inom en inte alltför avlägsen framtid.

 

Att även Hållnäs når de nationella bredbandsmålen kommer är viktigt. Dels för att äldre invånare på ett smidigt och säkert sätt, med hjälp av digitalisering av vården, kan bo kvar hemma. Samtidigt skapas nödvändiga förutsättningar för att yngre människor och företag ska flytta till, jobba och verka i Hållnäs med hjälp av bl.a. ett stabilt och kraftfullt bredband.

 

Vad har hänt den senaste tiden?

Hållnäs Sockenråds bredbandsgrupp har under de senaste veckorna genomfört ett antal möten med tänkbara leverantörer av bredbandstjänster .

I samtliga fall har det varit möten som syftar till att se om Hållnäs Sockenråd med sin lokalkännedom och sitt engagemang kan medverka till att en, eller flera leverantörer  i samverkan, kan föra utvecklingen framåt.

 

Det ska även nämnas att vi inför och under mötena har haft god hjälp av Region Uppsalas bredbandskoordinator Lovisa Neikter och kommunens bredbandssamordnare Jan Palm.

 

Sedan vi fick beskedet tidigare i mars av Telia/Zitius, att de inte har för avsikt att bygga egna nät för bredband i Hållnäs så har arbetet gått in i en ny fas.

Vi hade i och för sig redan innan Telias besked, planerat för möten med ett antal andra tänkbara leverantörer: IP-Only, Lidén data och Bluecom men dessa möten får nu en liten annan inriktning.

Vi försöker nedan berätta på ett kortfattat vis vad som kom ut av dessa möten.

 

Möte med Lidén Data 190319

VD Mikael Lidén berättade om företagets historia och vad företaget kan erbjuda i fråga om varor och tjänster som svarar mot de nationella – och kommunala bredbandsmålen. De bygger och driftar fibernät över stora delar av Uppland samt delar av Västmanland men har även viss verksamhet i Gävle. De är också den enda aktör som hittills byggt fiber i Hållnäs, på senare tid.

 

Lidén informerade om komplexiteten att bygga fibernät i glesbygd och visade på ett antal parametrar som tar tid. Ex. tillstånd från Trafikverket, enskilda markägare, vägföreningar, fornfynd. Vi ska räkna med minst en “tjälfri” säsong från grönt ljus med tillstånd tills (del)projektet är i hamn.

Att få ihop ekonomin med att bygga nät i glesbygd är självklart en utmaning i sig.

 

Ett fiberprojekt består i huvudsak av tre huvuddelar:

 1. Finns tillräckligt kundunderlag/beställare?
 2. Samtliga tillstånd och avtal (mark, bef. Infrastruktur m.m.)
 3. Schaktningsarbete och fiberinstallation.

Lidén Datas planer i närtid:

 • 2019 kan sträckan Sund- Hjälmunge komma att anslutas, utefter stamsträckan och i “förtätade” områden. Lidén Data skickar snarast möjligt ut erbjudande till hushåll och företag i området.
 • 2020 kommer sträckan Hjälmunge-Klungsten att byggas. Här finns chansen att ansluta enskilda hushåll utefter sträckan om alla tillstånd och avtal är färdiga.

Förutsättningar för att Lidén data ska kunna “fibrera” större delen av Hållnäs, inom några år, anses som mycket goda förutsatt att ett lokalt förarbete utförs i fråga om avtal, tillstånd och kontakt med myndigheter och lokala entreprenörer.

 

Möte med IP Only 190325

IP Only har, som vi alla vet, ett stort antal beställningar av fiberleverans, utspridda över större delen av Hållnäshalvön. Mats Olofsson, affärsutvecklare på IP Only, berättade bakgrunden till de problem som IP Only haft och som gjort att många projekt är kraftigt försenade jämfört med de planer som angavs vid exempelvis IP Onlys säljmöten  i Hållnäs senvintern 2017.

Vi kan konstatera att två år förflutit sedan dess och än synes ingen reell planering för området Hållnäshalvön.

 

Mats beskrev att  problemen har identifierats och att man nu jobbar med ny organisation och att man i och med det har kommit ”ganska långt” på många områden i riket. Inom området Hållnäshalvön så har ny byggledare utsetts och även på andra nivåer i organisationen så är det nya namn. Tyvärr kunde ingen av dessa vara med på dagens möte.

 

IP Only vill generellt och så långt som möjligt gräva ner sitt fibernät och där det finns möjlighet att hyra in sig/köpa kanalisation så utreds oftast den möjligheten framför att gräva egen kabelgrav.

 

Vad gör IP Only nu? Mats O. tar med sig en ny kartbild över området som Sockenrådet jobbar för.  IP Only förväntas inkomma med en preliminär tids- och utförandeplan inom kort (före Påsk 2019).

 

Summering kring IP Only: För att Sockenrådet ska kunna råda sina medlemmar om ett koncept där IP Only är huvudleverantör och som ser rimligt ut, måste det mellan parterna finnas en samsyn om lösningar och tidsplan, att insyn i projektens framskridande möjliggörs och att den enskilda beställaren äger full möjlighet och utan kostnader häva sina beställningar i händelse av att IP Only av någon anledning misslyckas med sin framdrift.

 

Möte med Bluecom 190326

Bluecoms koncept med produkten Air2fiber som huvudlösning presenterades. Bluecom berättade även om samhörigheten med Teracom , det statligt ägda företaget som driver marknätet för radio och TV i Sverige och som en gång utvecklat produkten Air2fiber.

De berättade att intresset har ökat markant för produkten allt eftersom tiden rinner ut för bredbandsmålen. (Att 95 % av alla hushåll år 2020 ska ha tillgång till minst 100-100 Mbit/sek)

Bluecom genomför gärna ett pilotprojekt i någon del av Hållnäs.

 

Lite grunduppgifter i konceptet Air2 fiber:

Bygger på radiolänkteknik vilket garanterar beställd kapacitet och ska ej jämföras med mobilt bredband. Erbjudandet motsvarar de nationella bredbandsmålet för år 2020 dvs.100-100 Mbit/sek. och har snabba svarstider, tekniken förbereds för kapacitet på 1 Gigabit/sek.  Relativt okänslig för väder och vind.

Ingen grävning nödvändig vilket underlättar installationen i alla led och kan installeras året om.

3 kilometers räckvidd från sändare, som normalt placeras på höjd i ex. bef. master, torn eller andra högre byggnader. Fri sikt sändare-mottagare erfordras .

Inom ett område med 3 km. radie bör det finnas 30-35 st. anslutna abonnenter för att göra lösningen ekonomiskt rimlig.

 

Normalpris för den bredbandsaccess som erbjuds är för närvarande 349 kr/månad. Läs mer om konceptet på: https://www.bluecom.se/tjanster/air2fibre/

 

Vad ska hända nu?

Hållnäs Sockenråds bredbandsgrupp gör snarast ett besök på ett område i Järbo, Sandvikens kommun, för att se och höra om deras erfarenheter av Bluecom som bredbandsleverantör.

Sockenrådet tar fram förslag på område som kan vara lämpliga att anlägga som pilotområde. Adresser med koordinater och ca. 30 möjliga anslutna mottagare i en radie på 3 km. erfordras.

Då alla handlingar och ev. tillstånd och infrastruktur är på plats  så kan det röra sig om ett fåtal månader innan området kan vara driftsatt.

 

Slår det ev. pilotprojektet väl ut och affärsmodellen, utbud osv. verkar vara gångbart så kan dessa system med kombinationer av nedgrävd- och lufthängd fiber göra att även Hållnäshalvön kan vara en god bit på väg mot de nationella bredbandsmålen i slutet av år 2020!

 

Övrigt:

Sockenrådet samtalar med de markägare som ev. blir erbjudna att överta Telias nedlagda telestationer så att dessa kan finnas kvar och ev. brukas som teknikbod för framtida fibernät.

De kommunägda master som finns i Edvalla och Fagerviken, diskuteras om de kan flyttas och om det kan bli en dellösning på vissa områden.

 

Vi har även gått igenom att det finns väl utbyggda stolpnät, el och tele, som möjligen kan vara möjliga att bruka där grävning är svårt och därmed ett dyrt alternativ.

Inom vissa områden och vissa sträckor finna nedgrävd kanalisation som möjligen kan göras tillgänglig för stam- eller spridningsnät för fiber.

 

Kontakt med väg- och samfällighetsföreningar

Bredbandsgruppen arbetar även med att ta fram uppdaterade kontaktuppgifter tills samtliga väg- och samfällighetsföreningar i Hållnäs, i syfte att tidigt starta samtal i föreningarna kring markavtal mm för fiberutbyggnad. Detta är omfattande, eftersom uppgifter som lämnats ut från Lantmäteriet ibland är 10 år gamla. Har er förening inte redan blivit kontaktad av oss, uppskattar vi om föreningens ordförande hör av sig till bredband@hallnas.info med uppdaterade kontaktuppgifter.

 

20190330

Hållnäs Sockenråds bredbandsgrupp.

Ni når oss på e-post: bredband@hallnas.info

Foto: Maria L Hallengren

Vill du ha hjälp att utveckla din verksamhet? Var med i projektet Academy Adventure Leader!

Vill du ha hjälp att utveckla ditt företag, din förening eller din verksamhet?

Vill du inspirera framtidens landsbygdsföretagare?

Du kanske vill bredda verksamheten? Nyttja nya lokaler? Locka en ny målgrupp? Planera ett event? Lösa ett praktiskt problem? Effektivisera arbetet?

Projektet Academy Adventure Leader erbjuder verksamhetsutveckling utförd av drivna unga vuxna med olika bakgrund, blandade erfarenheter och nya perspektiv.

En grupp deltagare besöker ert företag eller förening, lyssnar på en presentation av er verksamhet och era förutsättningar för att sedan arbeta med en frågeställning som är aktuell för just er organisation.

Nu söker vi företag, föreningar och organisationer att besöka.

Läs mer här:

Academy Adventure Leader – information till företag, föreningar och organisationer

Kontakt:

Sofia Carlfjord
Leader Nedre Dalälven 3 w  Kölnavägen 25  w  SE-810 21 GYSINGE
Å +46 72-565 7579
sofia@nedredalalven.se w www.leadernedredalalven.se

Viktigt fibermeddelande

Dystert fiberbesked 190312 

Bredbandsgruppen tog idag tisdag den 12 mars, under pågående möte, emot ett par dystra besked från Telia/Zitius. Dystra besked, men ändå besked!

 1. Telia / Zitius kommer inte att bygga fibernät i de fördefinierade områdena Fagerviken- Edvalla-Hjälmunge-Slada hamn.                              
 2. Det finns ingen möjlighet att nyttja de befintliga ”telefonstolpar” som finns för att lufthänga fiber(som ju ex. utförs på Gräsö).
 3. I dagsläget ser inte Telia någon möjlighet att bygga bredbandsnät på någon plats i Hållnäs.

Anledningen är att det inte fanns tillräckligt med beställningar eller intresseanmälningar. De förlängde ju anmälningstiden från det egentliga slutdatumet:  31 Oktober 2018, tills vidare men vi kan se att det enbart är en handfull beställningar som tillkommit under vintern. Vi ska dock inte räkna bort Telia som en framtida system – och tjänsteleverantör och samarbetspartner. Telias resurser, ny teknik, nya tankesätt och en vilja att, trots allt, arbeta för bredbandlösningar i glesbygd gör att vi ser framåt trots dagen besked.

Bredbandsgruppen arbetar vidare med underlag för andra leverantörer och lösningar.

Nästa vecka träffar vi Lidén data och veckan därpå Bluecom, som jobbar med radiolänklösningar.

Bredbandsgruppen inväntar återkoppling med ansvariga på IP Only för att träffas och diskutera. Vi har i samband med diskussion om mötet justerat Bredbandsgruppens rekommendationer.

Se länken Rek. vid kontakt med IP Only 190313

Stöd för småortsutveckling

Hej! Har du en idé som du vill förverkliga men tycker att ansökningsvägen är för svår och snårig?

Just  nu finns det möjlighet att söka stöd från Leader Nedre Dalälven för småortsutveckling genom delprojekt eller aktiviteter med budgetar upp till 30000 kronor . Ansökningsförfarandet är förenklat i jämförelse med fullstora Leaderprojekt och förväntas därigenom minimera tröskeln till lokalt engagemang. Du hittar mer information via länken nedan.

http://www.leadernedredalalven.se/paraplyprojekt

Bredband

Minnesanteckningar Bredbandsmöte
Hållnäs Sockenråd, arbetsgrupp för Bredband i Hållnäs

Tid: 12 februari 2019 19:00
Plats: Lars-Erik Larsson, Lövlundavägen 3, Edvalla

Deltagare:

Nils Järvström
Kenneth Karlsson
Thomas Zettergren
Peter Holmqvist
Sverker Sjöqvist
Bruno Hagenbring
Per-Gunnar Wahlgren
Olof Holmberg
Lars-Peter Hållstrand
Lars-Erik Larsson

Lars-Erik öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Lägesrapport:

IP-Only har skickat erbjudande till de som tidigare tecknat avtal att teckna ett nytt avtal senast 2019-02-25. Om man inte tecknar nytt avtal gäller tidigare avtal oförändrat.  Gruppen beslutade avråda alla till att teckna nya avtal vilket innebär att man binder sig ytterligare 2 år.  Gamla avtalen kan enligt Allmänna villkor punkt 4 i) annulleras om fiberleverans ej erhållits inom 24 månader. IP-Only har avtal med många tjänsteleverantörer.

Teliabolaget Zitius erbjudande från oktober 2017 för Enbo-Klungsten omfattade ca 350 fastigheter.
För att starta byggandet vill Zitius ha ca 250 anslutningar, idag har det enligt uppgift kommit in ca 190 beställningar.
Zitius fibernät driftas av Scanova.  Med Zitius fibernät finns många tjänsteleverantörer för bredband, TV, telefoni som exempelvis Boxer, Comhem, Telia, Viasat, Bredbandsbolaget.

För Teracoms alternativ Air2fiber saknar vi konkreta erbjudanden för Hållnäs.  De har startat aktiviteter i Tierps centralort men inte kommit igång med leveranser.

Lidén Data levererar bredband via fiber och kopparnätet i Tierps stadsnät som startades av  Tierps kommun som nu är en av kunderna.  I samband med byggandet av VA ledningar till Fagerviken har Lidén Data lagt fiber och även grävt vidare till Edvalla. Kommunen har en  anslutning till Edvallaskolan.

Hur går vi vidare:

Mötet diskuterade möjliga alternativ och leverantörer. Vårt mål måste vara att hela Hållnäs kan erbjudas fiberanslutningar.  För att uppnå detta måste vi besluta om 1 leverantör som uppfyller våra krav. En mindre grupp bildas för att arbeta vidare med detta.  Vi kallar till möten med IP-Only, Zitius, Terracom och Lidén Data för att klarlägga deras erbjudanden.Arbetsgrupp:

Lars-Erik Larsson, Edvalla. Sammankallande
Peter Holmqvist, Hjälmunge
Sverker Sjöqvist, Kullen
Olof Holmberg, Vedlösa
Bruno Hagenbring, Fågelsundet

Arbetsgruppens nästa möte är den 26 februari  10:00 Lövlundavägen 3 Edvalla.

UPPDATERING BREDBAND I HÅLLNÄS 19.02.09

Varför händer inget?

Vi kanske ser helt overksamma ut i och med att inga nyheter ang. bredband presenterats på hemsidan under lång tid. En hel del kontakter och möten har genomförts men att vi inte kommit längre beror till stor del på svårigheterna att få kontakt med IP Only.

De rapporter som kommer från aktörerna Telia/Zitius, Teracom, Lidén visar att det är väldigt få intresseanmälningar som kommer in till dem. Detta gör ju att de inte ser att behovet/intresset finns, så här måste var och en agera. En intresseanmälan är aldrig bindande.

Hela branschen har pausat något i och med att regeringsfrågan drog ut på tiden. Kanske väntar aktörerna på att se vilka stöd som erbjuds, vilken strategi kommer att formas på stat- läns- och kommunal nivå.

Vi försöker här kort rapportera om aktörerna och en del saker som vi tror och tror oss veta. Läget för dagen, helt enkelt. Vi ger här diverse rekommendationer men var och en gör naturligtvis sina egna val.

IP Only: Vi fick på senhösten en ny kontaktperson på IP Only och efter en ganska lång tid så återkopplade de. IP Only meddelade nu i år att de planerar för att genomföra en förstudie på sträckan Sund – Fagerviken. Här har IP Only samförlagt tom slang m.m. för att ha ”sin egen” ledning. De har alltså på den sträckan gjort en viss investering som kan ha betydelse på hur ”fast” de sitter som gjort beställning av fiber från IP Only.

IP Only ser nu att deras 24 månaders till byggstart börjar rinna ut och skickar därför ut nya erbjudanden om förlängning. Min starka rekommendation är att inte förlänga ” Vi vill ha med dig på vår fiberresa” erbjudandet, tills vi fått ytterligare information.

Under senhösten medverkade IP Only även i ett program på SVT där Fredrik Karlsson, affärschef på IP Only, meddelade att alla som vill häva sin beställning ska få göra det utan straffavgift, i de områden där det ännu inte gjort några investeringar. Se programmet via länken nedan. Denna har även lagts ut på Facebook under hösten. I början av programmet.
https://www.svtplay.se/video/19833024/plus/plus-sasong-26-barns-kopvanor-och-bredbandsstrul

Telia/Zitius: De hade ju en sista beställningsdag 31/10 på sitt erbjudande på sträckan Fagerviken-Edvalla- Slada Hamn men beslöt att förlänga den tiden ”tills vidare”. Väldigt få beställare har tillkommit under vintern så vi jagar på om besked om deras fortsatta intresse. Sockenrådet råder alla att skicka in en intresseanmälan till Telia/Zitius oavsett var du bor. Vi vet att de bygger fibernät på Gräsö så vi ska försöka få fram information om hur det fortlöper.

Teracom: De har gjort försök att etablera sig i Tierp köpings tätort som skulle vara det första steget för dem att gå vidare i kommunen. Än så länge så har inget hänt, så även där behövs nya kontakter tas. Sockenrådet råder alla att ändå skicka in en intresseanmälan till Teracom.

Lidén Data: De erbjuder fiber utefter sin förlagda sträcka: Sund – Fagerviken – Edvalla. Här måste man ta en egen kontakt för att få en offert. Sockenrådet råder även här alla att skicka in en intresseanmälan.

Tierps kommun: Kommunen har inget ansvar för att bygga eller se till att det finns ett stabilt bredbandsnät. Kommunen har en samordnande uppgift. Läs mer på kommunens hemsida:

https://www.tierp.se/tierp.se/bo-trafik-och-miljo/din-bostad/bredband.html

Återkom gärna med feedback hur ni vill att Sockenrådet ska agera i frågan.

Edvalla 20190209

Lasse Larsson

Sammankallande i bredbandsfrågor inom Hållnäs Sockenråd.

E-post: info@hallnas.info