Nyhetsbrev från Hållnäs Sockenråd och projekt Framtid Hållnäs i brevlådan i veckan!

Hej!

Under v2 och 3 får alla fast- och fritidsboende hushåll med postlåda i Hållnäs ett nyhetsbrev från Hållnäs Sockenråd utdelat.

Har du inte fått något, eller befinner dig på annan adress? Då går det förstås att läsa det här också!

Web_Dec2020_v4

Om du har frågor om innehållet i nyhetsbrevet, är du välkommen att höra av dig till ordförande Åsa Norling via framtid@hallnas.info.

Uppdatering om bredband dec 2020

Hej! Här kommer en uppdatering av vad vi i sockenrådet känner till om  status för bredbandsutbyggnad i Hållnäs i årsskiftet 20/21.

Den här informationen går även ut i vårt nyhetsbrev i pappersformat, som delas ut till fast- och fritidsboende med postlådor inom Hållnäs socken under januari 2021. Detta för att kunna nå så många som möjligt, även de som inte har tillgång till internet. Har du frågor om innehållet, kontakta i första hand respektive företag.

Som de fiesta vet, har aktörer som konkurrerar med varandra pågående projekt i Hållnäs.

Situationen ställer krav på att fastighetsägare pratar ihop sig i byarna, för att få ordning och öka utbyggnadstakten. Sockenrådet har begränsade resurser, vi ägnar oss åt att försöka sprida korrekt information och driva på samtliga aktörer så gott vi kan. På hallnas.info lägger vi upp bredbandsinfo.

Missa inte det här tillfället att skaffa fast bredbandsuppkoppling, och ge inte upp!

Ha tålamod, samverka lokalt och sätt själva press på bredbandsaktörerna. Stabilt bredband är en oerhört viktig pusselbit för landsbygdens utveckling. Den digitala utvecklingen är snabb, allt högre krav på robust uppkoppling kommer att ställas.  Som vi påtalat tidigare, är det mobila 5G-nätet inte ett alternativ som kommer att finnas tillgängligt inom ett decennium på landsbygden. Läs mer om 5G längst ned i inlägget.

Här nedan följer information vi fått bekräftad i mitten av dec 2020, från IP Only, Tierp Fiber Network (Lidén) och Bluecom. Var vänlig kontakta dessa aktörer direkt med ev. frågor.

IP Only – fiber. Tel.nr. kundtjänst: 0200-43 00 00

 • I dagsläget är ca.150 hushåll i Fagerviken anslutna. Återstår några hushåll utefter sträckan mot Edvalla och några i Grönö.
 • Man har 113 kundavtal sträckan Fagerviken – Klungsten. Längs denna sträcka är 75 av 92 markavtal klara.
 • IPO har inte köpt kanalisationen mellan Fagerviken och Edvalla än, det pågår samtal om hur avtalet med kommunen skall utformas.
 • Antagligen kommer sträckan Fagerviken-Klungsten behöva pausas, för att invänta ekonomiskt stöd. För denna, och andra sträckor som de inte kan bygga kommersiellt, avser IPO ansöka om bredbandsstöd från Post- och Telestyrelsen (PTS) under nästa år, med besked om stöd senhösten 2021. Nästa år vid den här tiden vet vi vad som händer när det gäller de ekonomiska förutsättningarna för IPO att gräva vidare. De anser att förutsättningarna att få stöd är stora. För att arbetet mot Klungsten skall kunna fortgå utan stöd krävs en betydligt högre andel anslutningsavtal.
 • För att söka bredbandstöd från PTS måste aktören kunna leverera minst 1 GBit/s samt bygga ett öppet fibernät. Stöd kan lämnas för fiber fram till tomtgräns oavsett det finns ett avtal med fastighetsägaren. Läs mer: pts.se/sv/bransch/internet/bredbandsutbyggnad/bredbandsstod
 • Totalt planeras 11 fiberprojekt på Hållnäshalvön, om de blir verklighet beror på hur de första går och om det är möjligt att få stöd från PTS.
 • Vid Vattenfalls arbeten med att markförlägga elledningar i Klungstensområdet samförläggs kanalisation för framtida fibernät. IP Only planerar att bygga vidare norrut, från Slada hamn mot Killskär.
 • Projektet Edvalla – Vavd – Gudinge: på denna sträcka är 72 av 118 markavtal klara.
 • Vissa tillstånd från myndigheter är klara. Ett från Trafikverket och ett från Länsstyrelsen (som avser kulturminne) är inte klara än.
 • Läs mer om IP Onlys bredbandsutbyggnad: www.ip-only.se/lokala-nyheter/information-om-fiberplanerna-i-hallnas-tierp. Eller ring deras kundtjänst: 0200-43 00 00.

Tierp Fiber Network (Lidén Data) – fiber (samarbetar med Bluecom) Tel.nr. 0171-420001

 • I dagsläget är ca.30 hushåll förberedda för inkoppling. Det är fortfarande arbete kvar med att lösa markavtal för att möjliggöra utbyggnationen ut till Storsand (norra Fagerviken).
 • Privata initiativ har påskyndat fiberutbyggnaden i villområdet Skrikböle i Edvalla, ICA Kastbergs samt Hjälmunge. Förhoppningen är att församlingshemmet, Gröna Lund och ytterligare några företagskunder ska få fiber under vintern.
 • TFN avser att bygga fibernät till sina avtalade kunder på sträckan Fagerviken-Hjälmunge.
 • För Vavd, Vavdstorpen och Gudinge finns det planer för fiberbyggnation samt fiber kombinerat med radiolänk.
 • Där man ser att en tidsförskjutning inte kan undvikas så ska kunder med fiberavtal med TFN erbjudas Bluecom Air2Fibre, där detta är möjligt. I detta upplägg erbjuder TFN ett ”återköp” av radiolänklösningen och kunden garanteras en anslutningsavgift av endast 3900 kr, den dag man önskar och har möjlighet att ansluta till TFNs fibernätverk om/när detta byggs ut i fastighetens närområde inom 5 år. Kontakta TFN för mer information.
 • Läs mer på hebynet.se/bluecom. (HebyNet levererar TFNs internettjänster.)

Bluecom – radiolänk ”Air2Fibre” (samarb med TFN) Tel.nr. 0771-190 700, info@bluecom.se

 • I dagsläget är ca.10 hushåll anslutna.
 • Tack vare framstegen att dra fiber i Hjälmunge, så möjliggörs även utbyggnad av bredband med radiolänk i området, främst till de som inte kan få grävd fiber av någon anledning.
 • Bygglovsärendet för byggande av fyra kompletterande radiomaster har dragit ut på tiden, men man har nu en tydlig tidslinje i beslutsprocessen. Tidigaste byggstart är i början av mars för masterna i norra Hållnäs, medan masten i Årböle möjligen kan få en tidigare starttid.
 • De kompletterande masterna ska täcka norra Hållen, Fågelsundet, Romsmaren, Enskär-Hammarviken samt Årböle-Kullen med omnejd. Dessa områden är också de som ofta har sämst täckning för mobilt bredband.
 • I och med att bygglovshandläggning med masterna dragit ut på tiden så har Bluecom ansett sig tvungna att bromsa i projekteringarna i bl.a. Hållen och Slada. Dessa kan nu förhoppningsvis åter komma i gång.
 • I området runt masten i Konradslund så ser det ljusare ut och en mer detaljerad projektering ska förhoppningsvis komma igång snarast. Preliminärt så kan Barknåre, Böle, Åddebo, Vavd, Kussil, Önsbo, Kärven, Boda, Griggebo och Konradslund omfattas.
 • Förberedelser för att nå bättre med radiolänk från Fagerviken och norrut efter kusten pågår och om bitarna faller på plats så bör installationer vara möjliga på vårsidan.
 • Läs mer här: bluecom.se/?municipality=tierps-kommun.

Generellt

 • Bredbandsutbyggnad är osäker för Sikhjälma och de stora bostads- och stugområdena på nordvändakusten, där ingen av aktörerna säger sig ha tillräckligt med kundunderlag för att påbörja en utbyggnad.
 • Det är ungefär samma oklara situation för områdena runt Ängskär, Skaten, Lissbo och Göksnåre.
 • Områden som inte nämnts ovan är mer glest befolkade och ännu svårare att nå med markförlagd fiber och även med radiolänk, som kräver fri sikt till mast från fastigheten. Vissa förberedande kontakter är tagna att se över möjligheterna för lufthängd fiber. Det skulle i så fall kunna vara lösningen för vissa områden eller ensligt belägna gårdar.
 • Telia släcker ner sin sista telestation på Hållnäshalvön i början av 2021. (Enbo-Hjälmunge)
 • Klagan från närboende kan försena bygglovsprocesser med byggnation av nya master för radiolänklösningen. Sockenrådet anser att den möjligheten för den enskilde är mycket viktig och måste få ta sin tid.
 • Många frågar om 5G-nätverket och om inte det kommer att ersätta fiber på landsbygden – så är det dock inte!
  Här är det väldigt viktigt att sprida korrekt information. Läs gärna på om 5G och uppmana grannar som hoppas på den lösningen att också göra så.
  Post- och Telestyrelsen har bra info på sin hemsida: https://pts.se/5g
  Ett citat därifrån: ”PTS ser inte att 5G-utbyggnaden inom överskådlig tid kommer att ge nationell täckning av 1 Gbit/s. PTS bedömning är därför att 5G inte kategoriskt kan ses som en ersättning för fiber.”
  5G kräver höga master på nära avstånd från varandra, vilket inte är några problem i en stad men inte lika intressant för vinstdrivande företag att ordna på landsbygden. Vi avråder från att se 5G som ett skäl att inte ta vara på tillfället att skaffa stabilt bredband via någon av de aktörer som just nu är aktiva i Hållnäs. Kontakta PTS för mer information.

Läs mer generell info om bredbandsutbyggnad i Hållnäs och Sockenrådets roll här.

Foto: Maria L Hallengren

Småskalig och förnybar energiproduktion på Hållnäshalvön – rapport från SLU

Hur skulle en lokal och mer hållbar energiförsörjning kunna se ut i Hållnäs?

Hållnäs Sockenråd/Framtid Hållnäs har i höst samverkat med studenter vid agronomprogrammet på SLU, som en del i kursen ”Projekt och kommunikation i den agrara sektorn.” Syftet med projektet var att undersöka förutsättningarna för hållbara förnybara energikällor på Hållnäshalvön.

Resultatet ska kunna användas som faktaunderlag för Sockenrådet och/eller andra intressenter i framtida samtal och/eller satsningar kring lokal energiförsörjning.

Nu finns den färdiga rapporten att ladda ned och läsa här.

Studien är avgränsad till att endast undersöka alternativ till elförsörjning, initialt diskuterades även uppvärmning och drivmedel, men på grund av de snäva tidsramarna fick projektet smalnas av något.

I oktober hölls en mindre workshop på Berggården, Fagerviken, som en del i projektets förstudie. Där presenterades generellt faktaunderlag för en rad förnybara energikällor – sol, vind, våg och biogas. Deltagarna, som var mellan 18 och 70 år, fick bidra med sina kunskaper, erfarenheter, tankar och perspektiv kring de utvalda energikällorna. Målet med workshopen var att få kommunicera med invånarna i Hållnäs och skapa en bättre bild av deras intresse, målkonflikter och möjlig applicering av en framtida energilösning. Här kan du ladda ned förstudien i sin helhet (den återges något förkortad i den färdiga rapporten).

Från Tierps kommun finns ett visst intresse i rapporten och särskilt i eventuella lokala initiativ inom biogas. Kommunen håller precis på att dra igång
upphandlingen för en biogasmack i Tierps köping och skulle gärna se egen lokal biogasproduktion i kommunen, just nu skickas ju allt matavfall till Uppsala där det blir biogas. Tjänstepersoner på Tierps kommun hjälper gärna till om det skulle finnas intresse – det finns tydligen en hel del finanisering att söka inom detta! Låter det intressant? Kontakta gärna kommunens hållbarhetsstrateg Frida Johnson direkt Frida.Johnson@tierp.se.

 

Foto: Carina Bodin

Ny fas i Framtid Hållnäs!

Sedan i augusti 2020, har en ny fas inletts i projekt Framtid Hållnäs.

Första året handlade om kartläggning och att utforska förutsättningar i bygden, det resulterade bland annat i vår Lokalekonomiska analys (LEA) som alla hushåll i Hållnäs fick hem i brevlådan. Vi hoppas att LEA inspirerade till samtal om gamla och nya idéer vid middagsbord runtom i bygden!

Från och med i höst vill vi inte bara kartlägga och undersöka – nu är det dags för lite aktion på utvecklingsfronten!

I augusti bjöd Hållnäs Sockenråd in till ett öppet möte på Verstuberget, för att med avstamp i LEA prata om vilka utvecklingsidéer mötesdeltagarna ville jobba med aktivt. Till vår hjälp hade vi Birgitta Elfving från ”Hela Sverige ska leva” länsbygderådet, en erfaren processledare.

Flera idégrupper formades, med fokus på bostäder, festival/kultur och vandringsled. Sedan tidigare finns det grupper med fokus på välkomnande/inflyttning och biografverksamhet.

Vill du vara med på det här tåget? NU är ett utmärkt tillfälle att engagera sig i lokala utvecklingsfrågor! Vi behöver ju fler personer i alla grupper, av alla åldrar och kompetenser.

Projektledarna i Framtid Hållnäs hjälper grupperna med informationsspridning via vårt nyhetsbrev, mejllista och sociala medier, intresseundersökningar, kontakt med andra projekt i landet – det finns även pengar i vårt projekt för t ex studieresor eller andra inspirerande och kompetenshöjande aktiviteter. Även Tierps kommuns tjänstepersoner finns som resurs till viss del.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något!

 

I slutet av januari återkopplar grupperna med Birgitta och oss projektledare – förhoppningsvis hinner de flesta grupper ses redan innan dess och prata ihop sig, vi vet att några gjort det. (Vi har skjutit lite på det här mötet ett par gånger redan, pga de nya restriktionerna och bekräftar lokal senare.)
Vi bjuder på fika under förmiddagen. Den här träffen är ett utmärkt tillfälle att hoppa med i en grupp som låter intressant, oavsett om du varit engagerad lokalt tidigare eller inte.

Vill du komma i kontakt direkt med en idégrupp, se mer info här nedanför!

Välkommen med!

Hållnäsledengruppen
Tanken är att gruppen ska jobba för en ny vandringsled längs med hela Hållnäskusten, som ansluter till Upplandsleden både i norr och söder.
De har pratat med Upplandsstiftelsen, som är intresserade av att ses och ev tillsammans med Länsstyrelsen och kommunen ha ett möte där vi kan bolla idéer om en ny led.
De har även börjat med att lämna ut kartor till människor som de vet rör sig mycket i skog och mark, för att få höra deras favorit stigar och platser längs med Hållnäs kust. Tanken är sedan att sammanställa dessa för att ha något att utgå ifrån.
Gillar du att vara i skog och mark och tycker detta låter som en rolig idé, så hör av dig till;
Tim Utkutug 0708782578

Kultur- och festivalgruppen
Tanken med gruppen är att starta upp ett eller flera nya kulturevenemang som förhoppningsvis kan vara återkommande. Kanske en karneval i februari som riktar sig mot barn och ungdomar (lite som Knutmasso i Gimo), och även ett musikevenemang som avslutar ”På tur i Hållnäs” och kan växa till en årlig musikfestival i Hållnäs.
Tycker du att det låter kul eller har du någon annan rolig idé på evenemang och vill vara med, hör av dig till;
Marianne Simonsson 0703652014

Bygga och bo-gruppen
Ett spår gruppen planerar är att ta kontakt med SKB inför eventuella byggprojekt inför slutförvarets alla nyrekryteringar som behöver bostäder.
Ett annat spår är även att inventera befintliga bostäder i Hållnäs som kan tänkas hyras ut eller säljas till fastboende. De har också tänkt kika på ett underlag för inspel till den kommande översiktsplanen i Kommunen.Gruppen har även funderingar på att starta upp någon form av byggnadsvårdskurser.
Gillar du byggnadsvård, har hus att hyra ut, eller vill hjälpa till för att skapa fler bostäder i Hållnäs, hör av dig till;
framtid@hallnas.info

Välkomstgruppen
Tanken med gruppen är att välkomna nyinflyttade, men även jobba med marknadsföring för att locka fler att bosätta sig här permanent.
De har tagit fram ett
välkomstbrev och fått flera olika upplagor av ”Hållnäs förr och nu” och även material av kommunen som vi lämnar ut till nyinflyttade.
De har även planerat in i projektet att utveckla vår hemsida ”hallnas.info” med ett företagsregister.
Vill du vara med och välkomna nyinflyttade och ge dom en bra start i Hållnäs, eller kanske utveckla vår hemsida med info för både bofasta och besökare, så hör av dig till;
Malin Sala 0735735361

Biografgruppen
Gruppen engagerar sig för att återuppväcka den lokala biografen, som en gång funnits i centrala Hållnäs. Just nu undersöks finansieringsmöjligheter för investering i teknik, vilka anses vara goda. Det finns många idéer kring repertoar (både klassiker och blockbusters diskuteras), evenemang, festival och samarbeten lokalt. Vill du vara med och köra film, lägga repertoar, arrangera evenemang med film i fokus? Hör då av dig till;
Jan Salomonsson 0730274925, eller Filip Kastberg på ICA i Edvalla.

 

 

 

När kan man dricka kaffe på vårdcentralen i Tierp igen?

Som många säkert har noterat så har kaféet på vårdcentralen i Tierp sedan en tid stängt, vilket ju är besvärligt för många.

Vi har fått denna information från fastighetsansvarig vid Region Uppsala via en Hållnäsbo om vad som nu händer.

Man har från Regionens sida upptäckt ett visst intresse från flera håll att driva kaféverksamheten på vårdcentralen. Av den anledningen har man börjat ta fram ett förfrågningsunderlag som man räknar med skall skickas ut i mitten av oktober.

Eftersom det är frågan om en förenklad upphandling så kommer det att gå fort att utse ny utförare.

Målet är att ny kaféverksamhet skall var på plats till årsskiftet.

Så vi hoppas på goda nyheter med både kaffe och något att äta i samband med vårdbesök snart!

 

Foto: Carina Bodin

Bredband och 5G i Hållnäs: Uppdatering 200901

Hej!

Sockenrådets styrelse har nyligen rapporterat om hur vi sedan sommaren tänkt om något kring bredbandsutbyggnaden i Hållnäs.

Läs mer om det här: http://hallnas.info/tiderna-forandras-nytt-grepp-om-bredbandsfragan-i-hallnas/

Det är nu mer angeläget än nånsin att varje by/samfällighet pratar ihop sig om denna viktiga utvecklingsfråga för vår bygd. Tyvärr finns det inte längre en dedikerad bredbandsgrupp som arbetar aktivt och intensivt med de här frågorna.

Försök till samordning

Nu i augusti har representanter från Sockenrådets styrelse haft kontakt med kommunen och samtliga aktörer (Tierp Fiber Network, IP Only och Bluecom). Vi har initierat ett möte på kommunhuset förra veckan med alla aktörer – syftet med det mötet var att undersöka om det fanns möjlighet till samverkan mellan parterna för att utvecklingen ska gå framåt. Chefen för samhällsbyggnad Thomas Kihlström samt bredbandssamordnare Jan Palm på Tierps Kommun vädjade till parterna att mötas och samtala om en samordning för Hållnäs. Kihlström klargjorde att ansvaret för fortsatt diskussion om bredbandsutbyggnad inte ligger på kommunens bord och att Sockenrådet inte har resurser att samordna detta.

Vi ser nu fram emot att situationen utvecklar sig.
Så fort vi vet något mer, kommer vi givetsvis att dela information i våra kanaler.
Under tiden kan vi bara hänvisa till aktörerna Tierp Fiber Network, IP Only och Bluecom för mer information om deras planer.

Frågor om 5G

Många frågar om 5G-nätverket och om inte det kommer att ersätta fiber på landsbygden – så är det dock inte!
Här är det väldigt viktigt att sprida korrekt information. Läs gärna på om 5G och uppmana grannar som hoppas på den lösningen att också göra så.
Post- och Telestyrelsen har bra info på sin hemsida: https://pts.se/5g
Ett citat därifrån: ”PTS ser inte att 5G-utbyggnaden inom överskådlig tid kommer att ge nationell täckning av 1 Gbit/s. PTS bedömning är därför att 5G inte kategoriskt kan ses som en ersättning för fiber.”
5G kräver höga master på nära avstånd från varandra, vilket inte är några problem i en stad men inte lika intressant för vinstdrivande företag att ordna på landsbygden.
Vi avråder från att se 5G som ett skäl att inte ta vara på tillfället att skaffa stabilt bredband via någon av de aktörer som just nu är aktiva i Hållnäs.
Kontakta PTS för mer information.

Ytterligare prissänkningar för Air2Fibre i Hållnäs

Efter frågor och påtryckningar från Lasse Larsson i Sockenrådets styrelse, har Bluecom undersökt och gått med på utökat ROT- och RUT- avdrag för deras installation. Det betyder att en installation kan kosta så lite som 12 995 kr – goda nyheter för den som ser just priset för en fast bredbandsinstallation som det största hindret! För mer information, kontakta Bluecom.

För mer information

Sockenrådet har fortfarande kvar email info@hallnas.info. Hör gärna av er om ni vill ställa frågor kring föreningsstyrelsens tankar om bredbandsutbyggnaden, eller vill få hjälp med lokal samordning i er by.

Vi ser dock gärna att ni vänder er direkt till aktörerna Tierp Fiber Network, IP Only och Bluecom för mer information om deras planer framöver. Alternativt till kommunens bredbandssamordnare Jan Palm om ni har frågor eller synpunkter till Tierps kommun.

Sockenrådet släpper givetvis inte den här frågan, vi kommer att driva på  så gott vi kan för en bredbandsutbyggnad av hela Hållnäshalvön, men måste från och med nu ta ett steg tillbaka då våra resurser är begränsade.

Foto: Lotta Lund

Tiderna förändras: Nytt grepp om bredbandsfrågan i Hållnäs

Sockenrådet började engagera sig i bredbandsutbyggnaden redan 2016 och har sedan början av 2019 haft hjälp av bredbandsgruppen som förtjänstfullt arbetat med frågan. Sockenrådet arbetar för tekniska lösningar som ger alla som vill möjlighet att få bredband som håller nationell standard. I stenriket Hållnäs har vi sett kombinationen grävd fiber + luftburen överföring via så kallad Air2Fibre som den enda realistiska lösningen för att idag erbjuda fast bredband till alla.

Vi behöver nu ta ett nytt grepp om bredbandsfrågan. Den senaste tiden har en del hänt som gör att vi behöver stanna upp och analysera och se över våra strategier. Anledningarna till att vi nu behöver ta ett nytt grepp är bland annat följande:

 • Sockenrådet hade förhoppningar om en större och starkare uppslutning bakom vårt förslag, vilket troligen hade förändrat utbyggnadstakten. Samtidigt vet vi att många inväntar information/besked om möjligheten, innan de skriver avtal.
 • Marknaden är för liten för att den nuvarande konkurrensen mellan TierpFiber Network/Bluecom å ena sidan och IP Only skall bli annat än till skada.
 • Den arbetsgrupp inom Sockenrådet som arbetat helt ideellt kommer inte så mycket längre i nuläget, och har i princip upplösts. Vi vill tacka alla som med kraft drivit arbetet så här långt! Sockenrådets styrelse som grupp har inte längre ideella resurser att arbeta lika intensivt som tidigare med dessa frågor.

 

En kort lägesbeskrivning:

 • Tierp Fiber Network(TFN) och Bluecom som Sockenrådet aktivt stöttat, har det fortsatt svårt att komma framåt och i närheten av förväntad utbyggnadstakt, vilket varit en besvikelse. Orsakerna är att tillstånd drar ut på tiden, men också på bristande resurser inom företagen samt att vi inte kommit upp i de 300 avtal som krävdes för utbyggnad för hela halvön.TFN och Bluecom undersöker om IP Onlys modell för ROT/RUT-avdrag gäller även vid deras installationer, vilket kraftigt skulle reducera installationskostnaderna.
 • IP Only har ganska plötsligt under de senaste månaderna intensivt drivit en sälj-kampanj och lovar att bygga fiber i hela Hållnäs om bara uppslutningen är tillräcklig. Nu i mitten av augusti kan vi förvänta oss besked om utfallet och om IP Only avser att bygga i delar eller hela Hållnäs. IP Only har visat att det numera finns arbetssätt som minskar risken för negativa överraskningar i grävarbetet.
 • De mobila bredbandslösningar som finns idag fungerar enligt många ”gott nog”. För vissa delar av Hållnäs är dock mobila täckningen under all kritik. Vissa sätter stora förhoppningar på 5G-nätets utbyggnad. (Vilken ska tilläggas tyvärr kan vara minst ett decennium bort för landsbygden, enligt bedömare i branschen. Mer information finns på Post- och Telestyrelsens hemsida.)
 • Många av oss känner sig vilsna om vilken lösning vi ska välja och många markägare känner sig press från fiberleverantörerna.

 

Vad händer nu?

 • Sockenrådet har ingen juridisk status utan är en ideell påverkansgrupp. För att komma vidare behöver vi vara lösningsorienterade och samverka så att den här för Hållnäshalvön så viktiga frågan rullar framåt.
 • Sockenrådet håller fortsatt kontakt med Tierp Fiber Network, Bluecom, IP Only, bredbandssamordnare på Tierps kommun och Region Uppsala, Vattenfall, Telia/Skanovva m.fl. för att finna de bästa vägarna framåt.
 • Sockenrådet vill vara tydliga med, att bollen nu ligger hos bredbandsaktörerna och hållnäsarna. Vi föreslår att ni snarast pratar ihop er i byar och samfälligheter. Vi vill från Sockenrådet särskilt tacka de som beställt eller visat intresse för de lösningar som vi arbetat fram men vi ber samtidigt om tålamod och samverkan.

Vi fortsätter arbeta som påtryckare men är beroende av ert stöd och engagemang!

Sprid gärna den här informationen vidare i de föreningsstrukturer ni är med i, eller till grannar och släktingar.

/Hållnäs Sockenråds styrelse

Bredbandsutbyggnad i Hållnäs i Arbetarbladet 20-07-11

I lördags publicerades en artikel i Arbetarbladet som belyser bredbandsutbyggnaden på Hållnäshalvön, som inte är en okomplicerad historia. Vi i Sockenrådets ideella bredbandsgrupp ser positivt på att problemen med bredbandsutbyggnaden på vår landsbygd uppmärksammas i media, men vill gärna kommentera och rätta några punkter i artikeln i vilken vi intervjuas.

– Hållnäs Sockenråd och bredbandsgruppen önskar ingen konflikt med IP Only.
Vi har bara inte valt att samarbeta med dem, eftersom de inte ville ställa upp på de riktlinjer vi föreslog alla aktuella aktörer – att förbinda sig att bygga bredband på hela Hållnäshalvön, inte bara i de mest befolkningstäta områdena. Det är beklagansvärt, men vi hittade andra aktörer som ville det. Därför samarbetar vi med, och stödjer, Tierp Fiber Network och Bluecom i det projekt som är utbyggnad i hela Hållnäs.
Eftersom vi fått många frågor från hållnäsare om saken, har vi delat information om hur man tar sig ur ett gammalt IP Only-avtal. Den informationen tillhandahölls av Tierps kommuns konsumentvägledare.
Det är korrekt att vi motsatt oss kommunens försäljning av kanalisation till IP Only, av den anledningen att vi ser en stor risk att ingen aktör får tillräckligt med kunder, om det finns flera aktörer på en så liten marknad som Hållnäs.
Däremot ägnar vi oss inte åt att uppvigla markägare mot IP Only, det är upp till var och en att bestämma om man vill ge dem marktillstånd eller ej.

– Bluecoms koncept Air2Fibre verkar i artikeln blandas ihop med mobilt bredband, vilket är direkt felaktigt, men kanske ett syftningsfel. Air2Fibre levererar stabilt bredband via radiolänk. Till skillnad från mobilt bredband, där kvaliteten på uppkopplingen beror på antalet användare vid ett tillfälle, fungerar radiolänken lika bra oavsett hur många som använder nätet samtidigt.
Läs gärna mer om Air2Fibre på Bluecoms hemsida: https://www.bluecom.se/bredband/

– Vi upplever det olyckligt och lite märkligt att varken Bluecom eller Tierp Fiber Network får höras i artikeln alls, effekten blir en ensidig marknadsföring av IP Only.

– Artikeln utmålar att IP Only kommer att gräva fiber till alla som vill ha på Hållnäshalvön. Det löftet tror inte vi på, diamlantklinga eller ej. Vi tror på den flexibla kombination av fiber och radiolänk som TFN och Bluecom erbjuder. Projektet har upplevt förseningar, och hotas nu av IP Onlys kraftfulla marknadsföring.
Vi ser en överhängande risk att kunderna delas upp på de två olika utbyggnadsprojekten – helt absurt, i en troligtvis mycket olönsam del av landet – och att det i slutändan inte blir något bredband alls i de glest befolkade delarna.

– Läs mer om vårt samarbetsprojekt med TFN och Bluecom här: hallnas.info/bredband. Kontakta gärna bredbandsgruppen om du har frågor eller funderingar: lättast att göra det via mejl till info@hallnas.info.

Här är en länk till artikeln:

https://www.arbetarbladet.se/artikel/fiberstrid-pa-hallnashalvon-resurssloseri-nar-flera-aktorer-slass-om-samma-kunder

Bluecoms mottagarutrustning på fasad.

Bredbandsnytt juli 2020

Information om bredbandsutbyggnaden i Hållnäs via fiber och radiolänk

Arbetet med bredbandsutbyggnaden på Hållnäshalvön, med det koncept Sockenrådet varit med att jobba fram, har nu kommit igång på allvar.

I dagsläget finns det ett flertal fiber- och radiolänkanslutningar i drift i Edvalla och Fagerviken.

 • Planering för fiber för sträckan Fagerviken, Edvalla, Hjälmunge och vidare mot Klungsten pågår. Vi ber er som får ett brev hemskickat ang. markavtal eller dyl. från Tierp Fiber Network att snarast svara på dessa, för fortsatt framdrift. Målet är att beställare ska vara installerade och klara under hösten 2020.
 • Angående lösningen med fast bredband via luften, Air2Fibre, så har vi nu ett antal inkopplade i drift och undertecknad kan intyga att det fungerar mycket bra och att installationen var så enkel som utlovats.
 • Vi har under våren haft en del förseningar i projektet, mycket beroende på samhällssituationen men även att viss tillståndsgivning, som vi inte råder över, dragit ut på tiden.
 • Vi har i området Fågelsundet, Romsmaren och Enskär, där det finns ett stort antal beställningar, kunnat konstatera att det är nödvändigt med extra master för säker spridning. Bygglovsförfarande är igång men återigen styr tillståndsgivning från ex. försvaret tidsplanen. Vår förhoppning är att bygglov ska medges under sommaren och att byggnation kan komma igång snarast efter detta för nämnda områden.
 • Erbjudande: Bluecom och Tierp Fiber Network har hörsammat Sockenrådets önskan om ytterligare en kampanj, med rabatterat pris vid tecknade av avtal med Bluecom/Hebynet kombinerat med en unik prisgaranti. Kampanjen startar nu och pågår tills vidare. Klicka här för att läsa mer på Bluecoms och Hebynets hemsidor som även nås via länkar finns på Sockenrådets hemsida: hallnas.info. Klicka här för att ladda ned informationsbladet, och se kostnadsexempel.
 • Nu finns även möjlighet att teckna sig för en internettjänst som kan stängas av för tider då fastigheten inte är i behov av fast bredband. Läs mer om den på www.hebynet.se/bluecom.
 • Som av en händelse så har även IP Only, i dagarna, skickat ut ett erbjudande för norra Hållnäs, bl.a. Hållen och Fågelsundet. Erbjudandet med fiberanslutning även i dessa delar av halvön kan verka lockande men vi ser en del förbehåll och beräkningar i deras erbjudande som vi kan belysa om ni kontaktar oss via mail: info@hallnas.info

Vi inom Sockenrådets bredbandsgrupp anser att Hållnäs är en för liten kaka att dela på för flera aktörer. Risken är att ingen får tillräckligt kundunderlag och att de därmed drar sig ur projektet. Den historien får inte upprepa sig så vi vädjar till er att ha tålamod och hålla kvar vid era beställningar/intresseanmälningar!

Även om ni idag anser att de mobila lösningarna fungerar tillräckligt väl osv. så kommer behoven att öka framöver så som vi redan sett och ser! En fast bredbandsanslutning är värdehöjande och det framtidssäkrar er fastighet! Ett heltäckande lösningsförslag enligt det koncept som Sockenrådet varit med att arbeta fram kommer aldrig igen i fråga om bredd och pris!

Huvudlinjen i vårt budskap är alltjämt att med tillräckligt stor anslutning så kommer de allra flesta på Hållnäshalvön att kunna erbjudas ett fast bredband, via luften eller via fysisk fiber. Häng med på resan och hjälp era grannar, bekanta och anhöriga att ta del av de argument och erbjudanden som nu finns till hands! Läs mer på hallnas.info/bredband.

Lasse Larsson, sammankallande i Sockenrådets bredbandsgrupp

Foto: Maria L Hallengren

Ang. nedsläckning av Telias kopparnät

Så här skriver Telia och i dagsläget gäller det Fagerviken och Konradslunds telestationer.

”Stängningen fortgår och de allra flesta förbindelser har redan eller
kommer att stängas. Däremot har vi skickat ut brev till alla berörda
om att det finns en möjlighet att skjuta på stängningen om man har
behov av det på grund av coronan. Se nedan:

Om du är äldre eller tillhör en riskgrupp på grund av coronaviruset

Du har möjlighet att förlänga dina tjänster via telejacket fram
till 31 augusti 2020.

I tider av social distansering är en fungerande uppkoppling viktigare än någonsin för att fortsätta hålla kontakten med dina nära och samhället i stort.
I samband med övergången till nya tjänster behöver en del få hjälp av släkt och vänner eller tekniker för att få hjälp att komma igång med sina nya tjänster. Då äldre och personer i riskgrupper ska undvika onödiga sociala kontakter finns det möjlighet att förlänga sina tjänster via telejacket.”

Hör av er till Telia om ni har frågor och funderingar.
Hälsar Bredbandsgruppen inom Hållnäs Sockenråd