Uppdatering om bredband oktober/november 2020

Hej! Här kommer en uppdatering av vad vi i sockenrådet känner till om  status för bredbandsutbyggnad i Hållnäs 201112.

Som vi tidigare berättat, har Hållnäs sockenråd bett de konkurrerande aktörerna med kampanjer i Hållnäs att på något sätt samordna sina projekt i bygden. Det är dock svårt och situationen ställer krav på att fastighetsägare pratar ihop sig med och i byarna, för att få ordning och öka utbyggnadstakten. Sockenrådet har begränsade resurser, vi ägnar oss åt att försöka sprida information och driva på samtliga aktörer så gott vi kan.

Vårt budskap är dock – ge inte upp! Ha tålamod, samverka lokalt och sätt själva press på bredbandsaktörerna. Stabilt bredband är en oerhört viktig pusselbit för landsbygdens utveckling. Som vi påtalat tidigare, är det mobila 5G-nätet inte ett alternativ som kommer att finnas tillgängligt inom ett decennium på landsbygden. Läs mer om det här. Den digitala utvecklingen är snabb, att allt högre krav på robust uppkoppling kommer att ställas är synnerligen troligt. Här nedan följer en rad uppdateringar från bredbandsaktörerna, utan någon inbördes ordning.

IP Only – fiber

 • IP Only avslutade sin kampanj den sista oktober och gör nu ett övervägande om man bygger vidare från Fagerviken, där man redan installerat fiber till ett stort antal kunder.
 • I första hand är det det sträckan Fagerviken-Klungsten, via Edvalla-Hjälmunge som är aktuell i steg 1 för IP Only. Totalt planeras 11 fiberprojekt på Hållnäshalvön, dessa delprojekt är beroende av varandra. De avser att bygga alla projekt, men om det blir verklighet beror på hur de första går.
 • Vid Vattenfalls arbeten med att markförlägga elledningar i Klungstensområdet så samförläggs kanalisation för framtida fibernät. IP Only planerar att bygga vidare norrut, från Slada hamn mot Killskär.
 • Vissa områden som inte går att bygga kommersiellt avser de söka bredbandsstöd från PTS som kommer gå att söka nästa år. För att söka bredbandstöd från PTS måste aktören kunna leverera minst 1 GBit/s samt bygga ett öppet fibernät.
 • I första projektet från Fagerviken ut till Klungsten saknas fortfarande tillstånden från Länsstyrelsen dessa väntas komma in nu i november. 80% av markavtalen är klara. Önskar man fiber från IP Only bör man anmäla intresse  så snart det går då planering av fiberdragningen nu är helt klar. Säljare och fiberprojektledare Adahm Lothagen tar in avtal i området just nu.
 • I projektet som sträcker sig från Edvalla ner till Vavd och sedan ut till Gudinge pågår det insamling av markavtal av Anders Hedin, markavtalsberedare.

Tierp Fiber Network (Lidén Data) – fiber (samarbetar med radiolänkleverenatören Bluecom, Air2Fibre)

 • Det är fortfarande ett arbete kvar för att lösa markavtal för att möjliggöra utbyggnationen ut till Storsand (norra Fagerviken). Gott hopp finns att kunna lösa detta inom kort så att byggnationen kan färdigställas.
 • Privata initiativ har påskyndat fiberutbyggnaden i Hjälmunge. TFN är leverantör av tjänster. Ett tiotal fastigheter kopplas upp i första läget, senhösten 2020.
 • Projektering och avtal är färdiga för villområdet Skrikböle i Edvalla. Grävarbetena, med lokal entreprenör, beräknas starta i månadsskiftet november-December. Om väder och div. andra omständigheter är goda kommer ICA Kastbergs, Församlingshemmet, Gröna Lund och ytterligare några företagskunder att kunna ”fibreras” i år.
 • TFN avser att bygga fibernät till sina avtalade kunder på sträckan Fagerviken-Hjälmunge. Där man ser att en viss, ytterligare, tidsförskjutning inte kan undvikas så ska kunder med ”fiberavtal” erbjudas Bluecom Air2Fibre där detta är möjligt.
 • I och med ovan upplägg så erbjuder TFN ett ”återköp” av radiolänklösningen och Ni garanteras en anslutningsavgift av endast 3900 kr den dag ni önskar och har möjlighet att ansluta till TFNs fibernätverk om/när detta byggs ut i ert närområde inom 5 år.
 • För Vavd, Vavdstorpen och Gudinge finns det planer för fiberbyggnation samt fiber kombinerat med radiolänk.

Bluecom – radiolänk Air2Fibre (samarbetar med Tierp Fiber Network)

 • Tack vare dessa framsteg att dra fiber i Hjälmunge, så möjliggörs även en viss utbyggnad av fast bredband med radiolänk i samma område. Det är för de som i första läget inte kan få fiber av olika anledningar eller som känner att den lösningen är tillräcklig samt att den har den attraktivaste prislappen. Ett tiotal fastigheter bedöms kunna kopplas upp kring Hjälmunge, och en handfull ytterligare förväntas anslutas till masten i Edvalla.
 • Bygglovsärenden för byggande av fyra kompletterande radiomaster drar ut på tiden. Diverse kompletterande handlingar är beställda men framför allt så saknas handläggning hos Försvarets radioanstalt (FRA), fördröjt med anledning av pandemin. FRA har äntligen lämnat en tidplan för sitt yttrande, den 25/11 senast så besked ha lämnats för dessa bygglovsärenden. Dessa master ska täcka norra Hållen, Fågelsundet, Romsmaren, Enskär-Hammarviken och sist men inte minst Årböle-Kullen med omnejd. Dessa områden är också de som ofta har sämst täckning för mobilt bredband.
 • I och med att dessa handläggningar drar ut på tiden så har Bluecom ansett sig tvungna att bromsa ytterligare i projekteringarna i bl.a. Hållen och Slada.
 • I området runt masten i Konradslund så ser det ljusare ut och en mer detaljerad projektering hoppas vi kommer igång snarast. Preliminärt så kan Barknåre, Böle, Åddebo, Vavd, Kussil, Önsbo, Kärven, Boda, Griggebo och så klart Konradslund omfattas.

Generellt

 • Mer osäkert är det för Sikhjälma och de stora bostads- och stugområdena på nordvända kusten då ingen av aktörerna säger sig ha tillräckligt med kundunderlag för att påbörja en utbyggnad.
 • Det är ungefär samma oklara situation för områdena runt Ängskär, Skaten, Lissbo och Göksnåre.
 • Områden som inte nämnts ovan är ännu mer glest befolkade och ännu svårare att nå med markförlagd fiber och även med radiolänk, som kräver fri sikt till mast från fastigheten. Vissa förberedande kontakter är tagna att se över om möjligheterna för lufthängd fiber är gynnsamma och att de i så fall skulle kunna vara lösningen för vissa områden eller ensligt belägna gårdar. Om vi tänker efter så kanske det är de som bäst behöver en stabil fast kommunikationsmöjlighet nu när det fasta telefonnätet snart är historia.

Läs mer generell info om bredbandsutbyggnad i Hållnäs och Sockenrådets roll här.