Uppdatering från Bredbandsgruppen 27/5 2019

Arbetet fortsätter med att finna vägar framåt och vi är försiktigt optimistiska! Sedan senaste ”nyheterna” den 5 maj så har det gått en bit framåt på vissa håll medan det (tillfälligt?) har stoppats upp på ett annat.

Det är fortfarande så att det inte finns tillräckligt med underlag från leverantörerna som gör att vi i bredbandsgruppen(BBG) kan gå vidare med en rekommendation för val av bredbandsleverantör för vårt arbete: Bredband för hela Hållnäs, för såväl företag, fast- eller fritidsboende och det enl. de nationella målen som regeringen satt upp för år 2020.

Här följer lite nyheter:

Tierps Kommun har gått med i något som heter Bredbandslyftet. Här följer en kopiering av texten från TK.

”Kommunens politiska ledning har fattat beslut att gå med i bredbandslyftet, som ger tillgång till nationella resurser vad gäller pengar, erfarenhet och kompetens. En konkret följd av det är att en workshop planeras för att ta bredbandsfrågorna vidare. I den ska kommunledningen delta (ledande förtroendevalda och tjänstepersoner) tillsammans med representanter för Region Uppsala och Bredbandsforum. En nybildad lokal bredbandsgrupp inom Tierps kommun är en del i bredbandslyftet. I gruppen ingår bland annat representanter för kommunens verksamheter IT, näringsliv och samhällsbyggnad. Dessa grupperingar kommer att mötas en första gång under juni månad 2019 och kommer därefter att ha regelbundna träffar.

Mål och ambitioner

Medverkan i bredbandslyftet innebär även att Tierps kommun kommer att få hjälp med att uppdatera sina mål och ambitioner på bredbandsområdet. Däri ingår att kommunen kommer att få hjälp med att identifiera några centrala angreppspunkter, till exempel en framkomlig strategi med geografiska prioriteringar i kommunens område och val av tekniska lösningar för den fortsatta bredbandsutbyggnaden. De nationella och lokala bredbandsmålen är oförändrade. Tierps kommun följer de mål som regeringen och regionen satt upp om tillgång till bredband för hushåll och företag.”

Åter till Hållnäs Sockenråds bredbandslyft!

De riktlinjer för samverkan som BBG nu diskuterat med leverantörerna har vi fått konstruktiv feedback på och vi jobbar vidare för att ha dessa riktlinjer redo den dag vi skriver våra rekommendationer.

IP Only säger sig fortsatt vara intresserade av Hållnäshalvön och planerar, i första hand, för den sträcka där de har egen kanalisation dvs. Sund-Fagerviken. IP Only säger sig inte kunna lämna någon plan för hela Hållnäs ännu,eftersom steg ett, för fortsatt planering hindras då kommunen dragit tillbaka erbjudandet att IP Only ska få köpa in sig i den kanalisation som kommunen har redo mellan Fagerviken och Edvalla. Bredbandslyftet ska bl.a. hjälpa kommunen att komma vidare i frågan.

Lidén/Tierp Fiber Network har nyligen skickat ut en blankett rörande intresseanmälan per post, till hushåll på sträckan Sund- Fagerviken- Edvalla. Vi uppmanar alla som blivit kontaktade att åtminstone kryssa i alternativet: ”Jag vill veta mer, kontakta mig” och skicka sedan detta till Lidén Data.

Lidén och BBG träffas i Tierp den 5/6 och vi har stora förhoppningar att det ska leda till en preliminär plan för hela Hållnäs. Som vi berättat tidigare så bygger Lidén en fortsättning på stamlinjen, till Klungsten, senast nästa år (2020)

Bluecom (bredband via radiolänk): Även de är kontaktade för ett möte den 5/6 och de är fortsatt mycket intresserade av samarbete med BBG och av dem utsedd leverantör(er). Med en kombination av Bluecoms radioteknik och exempelvis Lidéns fibernät tror vi att lösningen står att finna för Hållnäs. Det är fortfarande stor osäkerhet med prisbilden och tidsaspekten men även här är vi positiva och tror att ekonomiska och tekniska principlösningar ser sin lösning i närtid (veckor).

Övrigt: BBG tar initiativ för ett möte med Vattenfall för att skapa riktlinjer, fasta priser, överenskommelser om underhåll, tillstånd osv. vid brukande av Vattenfalls befintliga stolpnät och kanalisationer men även framtida samförläggningar för fiber i mark eller i luft.

20190527 Hållnäs Sockenråds bredbandsgrupp.

Ni når oss på e-post: bredband@hallnas.info

Resultatet av Tierp kommuns bredbandsundersökning

190524

Sockenrådets bredbandsgrupp väntar i nuläget in flera olika besked från leverantörer, i förhoppningen att snart kunna ge en tydlig rekommendation till boende i Hållnäs, vad gäller beställningar av fiber.

Under tiden, får ni ta del av resultatet av kommunens bredbandsundersökning.

Här finns en länk till resultatet.

En omfattande medborgarenkät visar fortsatt stort missnöje med bredbandsutvecklingen. Tierps kommun möter det bland annat genom medverkan i Bredbandslyftet. Läs mer om vad Bredbandslyftet är här.

Enkäten bland kommuninvånare som funnits på tierp.se och på kommunens facebook, har nått ett stort antal medborgare och fångat in ungefär 200 svar och synpunkter.

https://www.tierp.se/tierpse/kommunochinflytande/nyhetsarkiv/resultatavbredbandsundersokning.5.24e7b5ab16ab76070775248.html

Uppdatering från Sockenrådets bredbandsgrupp 2019-05-08

Nu har ytterligare fem veckor förflutit sedan vårt senaste ”nyhetsbrev” i bredbandsfrågan.

Det har dock hänt en hel del som vi vill rapportera kort om här. Fortfarande finns det inte tillräckligt med uppgifter från leverantörerna som gör att vi inom bredbandsgruppen kan gå vidare med en rekommendation för val av bredbandsleverantör. Vår förhoppning är dock att detta kan ske inom några veckor.

Bredbandsgruppen som verkar för att alla inom Hållnäs socken ska kunna erbjudas en bredbandslösning som uppfyller de nationella målen, har författat riktlinjer för hur vi anser att samverkan mellan slutkunderna (dvs. företag och fast- eller fritidsboende)- bredbandsgruppen-bredbandsleverantörerna ska gå till. Dessa har under första veckan i maj delgivits de aktuella leverantörerna och när ett dokument godkänt av parterna finns, så presenteras detta.

IP Only har varit på besök i trakten och gjort en övergripande översyn. De anser sig så här långt vara villiga att leverera fiber till de som beställt denna tjänst av IP Only. Den 10/5 ska IP Only presentera en plan för Hållnäs avseende leverans av fiber. Bredbandsgruppen ser med spänning fram emot detta.

Lidén Datas planer i närtid: En intresseanmälan kommer, som vi berättade i nyheterna i slutet av mars, att skickas ut vecka 19. Det ser ut att bli sträckan Sund- Fagerviken- Edvalla som får intresseanmälan vid detta tillfälle. Samtal förs mellan bredbandsgruppen och Lidéns om hur fortsatt framdrift planeras.

Bluecom:  Delar av bredbandsgruppen har gjort ett besök i ett område utanför Järbo, Sandvikens kommun där Bluecom levererat en lösning till en förening, i dagsläget med ca. 75 st. anslutna.  Vi blev imponerade av tekniken och den störningsfria leveransen som vår kontaktperson kunde rapportera om. Systemet och tekniken borde lämpa sig väl för delar av vår trakt men det kräver access till befintliga högmaster samt uppförande av mindre spridningsmaster.

Bredbandsgruppen jobbar med ett område som vi avser att ha som pilotprojekt för tekniken. Vi rapporterar mer om detta längre fram.

Övrigt: Bredbandsgruppen har säkrat möjlighet till samförläggning med Vattenfall i de områden som ska erhålla nedgrävda elkablar. Även tillgång till tidigare nedgrävd kanalisation har erbjudits från Vattenfall. Kontakter är tagna med försvarsmakten i syfte att klargöra möjligheter till att använda ex. militära master för ett bredbandsändamål.

Hållnäs Sockenråds bredbandsgrupp

20190505

Ni når oss på e-post: bredband@hallnas.info


Uppdatering från Bredbandsgruppen

Hållnäs 190401

Bredbandsgruppen – bakgrund och syfte

I syfte att skapa grundläggande förutsättningar för en gynnsam framtid och positiva utvecklingsmöjligheter för hela Hållnäs, har föreningen Sockenrådet tagit initiativ till att bilda en bredbandsgrupp. Målet för gruppen är att verka för att Hållnäshalvön och alla dess invånare, såväl permanentboende som fritidsboende, ska nå de nationella bredbandsmålen (att 95 % av alla hushåll 2020 ska ha tillgång till minst 100-100 Mbit/sek) inom en inte alltför avlägsen framtid.

Att även Hållnäs når de nationella bredbandsmålen kommer är viktigt. Dels för att äldre invånare på ett smidigt och säkert sätt, med hjälp av digitalisering av vården, kan bo kvar hemma. Samtidigt skapas nödvändiga förutsättningar för att yngre människor och företag ska flytta till, jobba och verka i Hållnäs med hjälp av bl.a. ett stabilt och kraftfullt bredband.

Vad har hänt den senaste tiden?

Hållnäs Sockenråds bredbandsgrupp har under de senaste veckorna genomfört ett antal möten med tänkbara leverantörer av bredbandstjänster .

I samtliga fall har det varit möten som syftar till att se om Hållnäs Sockenråd med sin lokalkännedom och sitt engagemang kan medverka till att en, eller flera leverantörer  i samverkan, kan föra utvecklingen framåt.

Det ska även nämnas att vi inför och under mötena har haft god hjälp av Region Uppsalas bredbandskoordinator Lovisa Neikter och kommunens bredbandssamordnare Jan Palm.

Sedan vi fick beskedet tidigare i mars av Telia/Zitius, att de inte har för avsikt att bygga egna nät för bredband i Hållnäs så har arbetet gått in i en ny fas.

Vi hade i och för sig redan innan Telias besked, planerat för möten med ett antal andra tänkbara leverantörer: IP-Only, Lidén data och Bluecom men dessa möten får nu en liten annan inriktning.

Vi försöker nedan berätta på ett kortfattat vis vad som kom ut av dessa möten.

Möte med Lidén Data 190319

VD Mikael Lidén berättade om företagets historia och vad företaget kan erbjuda i fråga om varor och tjänster som svarar mot de nationella – och kommunala bredbandsmålen. De bygger och driftar fibernät över stora delar av Uppland samt delar av Västmanland men har även viss verksamhet i Gävle. De är också den enda aktör som hittills byggt fiber i Hållnäs, på senare tid.

Lidén informerade om komplexiteten att bygga fibernät i glesbygd och visade på ett antal parametrar som tar tid. Ex. tillstånd från Trafikverket, enskilda markägare, vägföreningar, fornfynd. Vi ska räkna med minst en “tjälfri” säsong från grönt ljus med tillstånd tills (del)projektet är i hamn.

Att få ihop ekonomin med att bygga nät i glesbygd är självklart en utmaning i sig.

Ett fiberprojekt består i huvudsak av tre huvuddelar:

 1. Finns tillräckligt kundunderlag/beställare?
 2. Samtliga tillstånd och avtal (mark, bef. Infrastruktur m.m.)
 3. Schaktningsarbete och fiberinstallation.

Lidén Datas planer i närtid:

 • 2019 kan sträckan Sund- Hjälmunge komma att anslutas, utefter stamsträckan och i “förtätade” områden. Lidén Data skickar snarast möjligt ut erbjudande till hushåll och företag i området.
 • 2020 kommer sträckan Hjälmunge-Klungsten att byggas. Här finns chansen att ansluta enskilda hushåll utefter sträckan om alla tillstånd och avtal är färdiga.

Förutsättningar för att Lidén data ska kunna “fibrera” större delen av Hållnäs, inom några år, anses som mycket goda förutsatt att ett lokalt förarbete utförs i fråga om avtal, tillstånd och kontakt med myndigheter och lokala entreprenörer.

Möte med IP Only 190325

IP Only har, som vi alla vet, ett stort antal beställningar av fiberleverans, utspridda över större delen av Hållnäshalvön. Mats Olofsson, affärsutvecklare på IP Only, berättade bakgrunden till de problem som IP Only haft och som gjort att många projekt är kraftigt försenade jämfört med de planer som angavs vid exempelvis IP Onlys säljmöten  i Hållnäs senvintern 2017.

Vi kan konstatera att två år förflutit sedan dess och än synes ingen reell planering för området Hållnäshalvön.

Mats beskrev att  problemen har identifierats och att man nu jobbar med ny organisation och att man i och med det har kommit ”ganska långt” på många områden i riket. Inom området Hållnäshalvön så har ny byggledare utsetts och även på andra nivåer i organisationen så är det nya namn. Tyvärr kunde ingen av dessa vara med på dagens möte.

IP Only vill generellt och så långt som möjligt gräva ner sitt fibernät och där det finns möjlighet att hyra in sig/köpa kanalisation så utreds oftast den möjligheten framför att gräva egen kabelgrav.

Vad gör IP Only nu? Mats O. tar med sig en ny kartbild över området som Sockenrådet jobbar för.  IP Only förväntas inkomma med en preliminär tids- och utförandeplan inom kort (före Påsk 2019).

Summering kring IP Only: För att Sockenrådet ska kunna råda sina medlemmar om ett koncept där IP Only är huvudleverantör och som ser rimligt ut, måste det mellan parterna finnas en samsyn om lösningar och tidsplan, att insyn i projektens framskridande möjliggörs och att den enskilda beställaren äger full möjlighet och utan kostnader häva sina beställningar i händelse av att IP Only av någon anledning misslyckas med sin framdrift.

Möte med Bluecom 190326

Bluecoms koncept med produkten Air2fiber som huvudlösning presenterades. Bluecom berättade även om samhörigheten med Teracom , det statligt ägda företaget som driver marknätet för radio och TV i Sverige och som en gång utvecklat produkten Air2fiber.

De berättade att intresset har ökat markant för produkten allt eftersom tiden rinner ut för bredbandsmålen. (Att 95 % av alla hushåll år 2020 ska ha tillgång till minst 100-100 Mbit/sek)

Bluecom genomför gärna ett pilotprojekt i någon del av Hållnäs.

Lite grunduppgifter i konceptet Air2 fiber:

Bygger på radiolänkteknik vilket garanterar beställd kapacitet och ska ej jämföras med mobilt bredband. Erbjudandet motsvarar de nationella bredbandsmålet för år 2020 dvs.100-100 Mbit/sek. och har snabba svarstider, tekniken förbereds för kapacitet på 1 Gigabit/sek.  Relativt okänslig för väder och vind.

Ingen grävning nödvändig vilket underlättar installationen i alla led och kan installeras året om.

3 kilometers räckvidd från sändare, som normalt placeras på höjd i ex. bef. master, torn eller andra högre byggnader. Fri sikt sändare-mottagare erfordras .

Inom ett område med 3 km. radie bör det finnas 30-35 st. anslutna abonnenter för att göra lösningen ekonomiskt rimlig.

Normalpris för den bredbandsaccess som erbjuds är för närvarande 349 kr/månad. Läs mer om konceptet på:https://www.bluecom.se/tjanster/air2fibre/

Vad ska hända nu?

Hållnäs Sockenråds bredbandsgrupp gör snarast ett besök på ett område i Järbo, Sandvikens kommun, för att se och höra om deras erfarenheter av Bluecom som bredbandsleverantör.

Sockenrådet tar fram förslag på område som kan vara lämpliga att anlägga som pilotområde. Adresser med koordinater och ca. 30 möjliga anslutna mottagare i en radie på 3 km. erfordras.

Då alla handlingar och ev. tillstånd och infrastruktur är på plats  så kan det röra sig om ett fåtal månader innan området kan vara driftsatt.

Slår det ev. pilotprojektet väl ut och affärsmodellen, utbud osv. verkar vara gångbart så kan dessa system med kombinationer av nedgrävd- och lufthängd fiber göra att även Hållnäshalvön kan vara en god bit på väg mot de nationella bredbandsmålen i slutet av år 2020!

Övrigt:

Sockenrådet samtalar med de markägare som ev. blir erbjudna att överta Telias nedlagda telestationer så att dessa kan finnas kvar och ev. brukas som teknikbod för framtida fibernät.

De kommunägda master som finns i Edvalla och Fagerviken, diskuteras om de kan flyttas och om det kan bli en dellösning på vissa områden.

Vi har även gått igenom att det finns väl utbyggda stolpnät, el och tele, som möjligen kan vara möjliga att bruka där grävning är svårt och därmed ett dyrt alternativ.

Inom vissa områden och vissa sträckor finna nedgrävd kanalisation som möjligen kan göras tillgänglig för stam- eller spridningsnät för fiber.

Kontakt med väg- och samfällighetsföreningar

Bredbandsgruppen arbetar även med att ta fram uppdaterade kontaktuppgifter tills samtliga väg- och samfällighetsföreningar i Hållnäs, i syfte att tidigt starta samtal i föreningarna kring markavtal mm för fiberutbyggnad. Detta är omfattande, eftersom uppgifter som lämnats ut från Lantmäteriet ibland är 10 år gamla. Har er förening inte redan blivit kontaktad av oss, uppskattar vi om föreningens ordförande hör av sig till bredband@hallnas.info med uppdaterade kontaktuppgifter.

20190330

Hållnäs Sockenråds bredbandsgrupp.

Ni når oss på e-post: bredband@hallnas.info

——————————————————————————–

Dystert fiberbesked 190312

Bredbandsgruppen tog idag tisdag den 12 mars, under pågående möte, emot ett par dystra besked från Telia/Zitius. Dystra besked, men ändå besked!

 1. Telia / Zitius kommer inte att bygga fibernät i de fördefinierade områdena Fagerviken- Edvalla-Hjälmunge-Slada hamn.
 2. Det finns ingen möjlighet att nyttja de befintliga ”telefonstolpar” som finns för att lufthänga fiber(som ju ex. utförs på Gräsö).
 3. I dagsläget ser inte Telia någon möjlighet att bygga bredbandsnät på någon plats i Hållnäs.

Anledningen är att det inte fanns tillräckligt beställningar eller intresseanmälningar. De förlängde ju anmälningstiden från det egentliga slutdatumet:  31 Oktober 2018, tills vidare men vi kan se att det enbart är en handfull beställningar som tillkommit under vintern. Vi ska dock inte räkna bort Telia som en framtida system – och tjänsteleverantör och samarbetspartner. Telias resurser, ny teknik, nya tankesätt och en vilja att, trots allt, arbeta för bredbandlösningar i glesbygd gör att vi ser framåt trots dagen besked.

Bredbandsgruppen arbetar vidare med underlag för andra leverantörer och lösningar.

Nästa vecka träffar vi Lidén data och veckan därpå Bluecom, som jobbar med radiolänklösningar.

Bredbandsgruppen inväntar återkoppling med ansvariga på IP Only för att träffas och diskutera. Vi har i samband med diskussion om mötet justerat Bredbandsgruppens rekommendationer.

190312

Bredbandsgruppen

Rek. vid kontakt med IP Only 190313

I denna länk kan ni läsa våra rekommendationer för kontakt med IP Only.

Bredbandsgruppen

Bredbandsgruppens möte 26/2 Gamla Posten

Närvarande: Lasse Larsson, Jan Palm (Tierps kommun), Sverker Sjöqvist, Bruno Hagenbring, Peter Holmqvist, Håkan Fahlstedt, Åsa Norling (för anteckningar).

 1. Lasse Larsson hälsar välkomna, presentation av mötesdeltagare.
 1. Jan Palm, bredbandssamordnare vid Tierps kommun, informerar:
 • Regionens bredbandsgrupp (Uppsala län, träffas månatligen) kommer att kartlägga alla hushåll som inte kommer att få bredband på kommersiell grund, detta ska göras innan sommaren. Prislapp kommer att sättas på olika hushåll, vilken sedan kan presenteras för Regionen och olika aktörer som kan komma ifråga.
 • Region och kommun vill följa statens bredbandsmål, dvs 90% uppkopplade 2020. Just nu gör Tierps kommun upp en handlingsplan för hur de ska nå de statliga målen i tid.
 • Tierps kommun kommer att delta i satsningen Brebandslyftet (se lite mer om detta här: http://www.telekomnyheterna.se/pub2/viewArticle?articleId=46334)
 • Det finns medel att söka för lokal bredbandsutbyggnad från Länsstyrelsen och Jordbruksverket. Karin Svanäng är kontaktperson från Länsstyrelsen, Jan Palm kan ordna ett möte med henne. Vi avvaktar just nu tills vi vet lite mer.
 • Det har lagts slang med fiber i fram till Edvalla och till telestationen i Hjälmunge. Den säljs inte aktivt just nu.
 • Sträckan Edvalla-Klungsten kommer Lidén data att gräva och lägga fiber under 2019, oavsett kommersiellt underlag. (Försäter- Lövstabruk kommer också att grävas.)
 • IP Only har nu kunder i Fagerviken, vi vet inte hur många. Det senaste IPO sagt är att de planerar att dra fiber från Skärplinge till Fagerviken. Även Jan P har haft problem att få svar från IPO, vad t ex “påbörjad byggnation” betyder i avtalen.

Kommunen har avtal med Lidén Data som har nyttjanderättsavtal på kommunens nät. Lidén Data, den enda aktör som faktiskt grävt för fiber i vårt område, makulerade snällt sina kontrakt när IP Only kom in och lovade snabbare utbyggnad för två år sedan. Nätavgiften hos en operatör kan vara inbakad i månadsfakturan, som hos IPO, medan hos Lidén data kommer det skickas två fakturor, slutsumman antagligen densamma. Använder man inte fibern, kostar det ingenting, oavsett aktör.

I Tierps köping har många inte heller fiber, mycket beroende på att IPO fått grävförbud. Skälet till det är att de inte följt en hel rad  regler och instruktioner från kommunen. Köpingen är “uppdelad” mellan Lidén data och IPO. I övriga landsbygdskommunen, har liknande historier som i Hållnäs pågått.

 • Jan P förslår att bygden tar beslut om vilken aktör vi satsar på och inte blanda in flera stycken om det går att undvika. Telia diskuteras, som eventuellt en seg organisation, vilken dock har muskler och tillgång till stolpar, om och när det skulle vara aktuellt att hänga fiberkabel i stället för att gräva ned den. Vi kommer att träffa alla aktörer innan vi tar något sådant beslut.
 • Enligt uträkningar från en av socknrådets styrelseledamöter kostar det ungefär lika mycket att hänga fiber i stolpar, som att gräva ned den. Det sparar dock tid att hänga i stolpar, då inga markavtal mm behöver göras, eller grävning, för den delen.
 1. Teracom/Bluecom

Sverker har pratat med Bluecom (Teracom) och fått besked att Årböle inte har en tillräckligt hög punkt för att vara aktuellt för Air2Fibre.  I Årböle finns fiber sedan 1992, men det nätet har nyligen släckts ned.

Jan P informerar om att kommunen äger två 25 m master, en i Edvalla och en i Fagerviken. De är flyttbara och används i nuläget inte. Lidén data har nyttjanderätt och beslutar vad som ska hända med dem.

 1. Bakgrundsinformation från Lasse.
 • När Vattenfall gräver för el, lägger de alltid en slang för eget bruk. T ex finns det en slang från Vavd till Gudinge. Flera bredbandsleverantörer har varit tillfrågade om de ville lägga i fiber, men ingen var då intresserad.
 • Kommunen har mycket långsiktiga planer på att gräva för V/A Fagerviken till Sikhjälma och vidare till Edvalla, då läggs slang.
 • Lasse har pratat med Thomas på Telia/Zitius.De håller på att kolla kostnader på de två områden de kommit ut erbjudanden med. De har inte fått ihop så många beställningar som de hoppats på. Under mars hoppas de kunna ge besked om vad de ska göra.
 • Telia/Zitius genomför under sommaren ett pilotprojekt kring kombinerad fiber/radiolänk/mobilt bredband. Vi ser fram emot att se resultat på detta projekt.
 • Föreningen Vendelfiber kom hit och berättade om sin fiberresa i oktober. Att de kan bli aktuellt att starta fiberföreningar här är troligt. Bredbandsgruppen vill dock initiellt arbeta för att hitta en aktör som kan bygga ut så långt som möjligt.
 1. Mötet beslutar att be Jan Palm att arrangera möten i Tierp med IP Only, Lidén, Telia/Zitius och Bluecom inom de två närmaste veckorna.
 1. Mötet beslutar att “kratta manegen” för den aktör som i slutändan kommer att bygga. Syftet med detta är att förkorta processen när vi väl fått en seriös aktör ombord.

Sockenrådet kan ansöka om alla tillstånd: från vägföreningar, markägare, Länsstyrelsen, Trafikverket. Dras fibern i stolpar, behövs inga av dessa tillstånd. På Byanätsforum.se kan vi hitta relevanta markavtalsmallar mm.

Vi beslutar att be alla vägföreningar att ge Sockenrådet  (och den aktör som Sockenrådet kommer att samarbeta med) markupplåtelseavtal.

 • Åsa tar fram ett förslag på skrivelse till vägföreningar/samfälligheter snarast möjligt.
 • Åsa och Lasse tar fram alla kontaktuppgifter vi har för föreningar och frågar gruppen om övriga.
 • Åsa och Lasse kontaktar länsstyrelsen om tillstånd.
 • Lasse kontaktar Vattenfall för mer information om deras redan ilagda slang i området.
 1. Kartläggning:
 • Jan P ger oss adresser till hushåll i hela Hållnäsområdet, så att vi får en bättre bild av antalet fastigheter det finns i separata områden/byar.
 • Håkan skapar en Google map för information vi sammanställer.

Ett senare steg kan bli att göra en intern marknadsundersökning över hur många som är intresserade av fiber i nuläget.

 • Lasse har sammanställt alla höga master på en karta.
 • Jan P ordnar en karta med all tom slang som lagts i området.
 • Vi ser fram emot att se resultatet av kommunens/regionens kartläggning av hushåll som inte väntas få bredband på kommersiell grund.
 1. Vi beslutar att träffas och stämma av ganska snart, i samband med att vi träffar aktörer. Lasse återkommer med tid och plats.
Minnesanteckningar Bredbandsmöte

Hållnäs Sockenråd, arbetsgrupp för Bredband i Hållnäs

OBS! Om du inte orkar läsa allt så läs stycket, nästan längst ned, om ”Hur vi går vidare”
 
Tid: 12 februari 2019 19:00
Plats: Lasse Larsson, Lövlundavägen 3, Edvalla
Deltagare:
Nils Järvström

Kenneth Karlsson

Thomas Zettergren
Peter Holmqvist
Sverker Sjöqvist
Bruno Hagenbring
Per-Gunnar Wahlgren
Olof Holmberg
Lars-Peter Hållstrand
Lasse Larsson
 
Lasse öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 
Lägesrapport:
IP-Only har skickat erbjudande till de som tidigare tecknat avtal att teckna ett nytt avtal senast 2019-02-25. Om man inte tecknar nytt avtal gäller tidigare avtal oförändrat. Gruppen beslutade avråda alla till att teckna nya avtal vilket innebär att man binder sig ytterligare 2 år. Gamla avtalen kan enligt Allmänna villkor punkt 4 i) annulleras om fiberleverans ej erhållits inom 24 månader. IP-Only har avtal med många tjänsteleverantörer.
 
Teliabolaget Zitius erbjudande från oktober 2017 för Enbo-Klungsten omfattade ca 350 fastigheter.
För att starta byggandet vill Zitius ha ca 250 anslutningar, idag har det enligt uppgift kommit in ca 190 beställningar.
Zitius fibernät driftas av Scanova. Med Zitius fibernät finns många tjänsteleverantörer för bredband, TV, telefoni som exempelvis Boxer, Comhem, Telia, Viasat, Bredbandsbolaget.
 
För Teracoms alternativ Air2fiber saknar vi konkreta erbjudanden för Hållnäs. De har startat aktiviteter i Tierps centralort men inte kommit igång med leveranser.
 
Lidén Data levererar bredband via fiber och kopparnätet i Tierps stadsnät som startades av Tierps kommun som nu är en av kunderna. I samband med byggandet av VA ledningar till Fagerviken har Lidén Data lagt fiber och även grävt vidare till Edvalla. Kommunen har en anslutning till Edvallaskolan.
 
Hur går vi vidare:
Mötet diskuterade möjliga alternativ och leverantörer. Vårt mål måste vara att hela Hållnäs kan erbjudas fiberanslutningar. För att uppnå detta måste vi besluta om 1 leverantör som uppfyller våra krav. En mindre grupp bildas för att arbeta vidare med detta. Vi kallar till möten med IP-Only, Zitius, Terracom och Lidén Data för att klarlägga deras erbjudanden.
 
 
Arbetsgrupp:
Lasse Larsson, Edvalla. Sammankallande
Peter Holmqvist, Hjälmunge
Sverker Sjöqvist, Kullen
Olof Holmberg, Vedlösa
Bruno Hagenbring, Fågelsundet
 
Arbetsgruppens nästa möte är den 26 februari 10:00 i Sockenrådets rum vid Församlingshemmet.

UPPDATERING BREDBAND HÅLLNÄS 2019-02-09

Varför händer inget?

Vi kanske ser helt overksamma ut i och med att inga nyheter ang. bredband presenterats på hemsidan under lång tid. En hel del kontakter och möten har genomförts men att vi inte kommit längre beror till stor del på svårigheterna att få kontakt med IP Only.

De rapporter som kommer från aktörerna Telia/Zitius, Teracom, Lidén visar att det är väldigt få intresseanmälningar som kommer in till dem. Detta gör ju att de inte ser att behovet/intresset finns, så här måste var och en agera. En intresseanmälan är aldrig bindande.

Hela branschen har pausat något i och med att regeringsfrågan drog ut på tiden. Kanske väntar aktörerna på att se vilka stöd som erbjuds, vilken strategi kommer att formas på stat- läns- och kommunal nivå.

Vi försöker här kort rapportera om aktörerna och en del saker som vi tror och tror oss veta. Läget för dagen, helt enkelt. Vi ger här diverse rekommendationer men var och en gör naturligtvis sina egna val.

IP Only: Vi fick på senhösten en ny kontaktperson på IP Only och efter en ganska lång tid så återkopplade de. IP Only meddelade nu i år att de planerar för att genomföra en förstudie på sträckan Sund – Fagerviken. Här har IP Only samförlagt tom slang m.m. för att ha ”sin egen” ledning. De har alltså på den sträckan gjort en viss investering som kan ha betydelse på hur ”fast” de sitter som gjort beställning av fiber från IP Only.

IP Only ser nu att deras 24 månaders till byggstart börjar rinna ut och skickar därför ut nya erbjudanden om förlängning. Min starka rekommendation är att inte förlänga ” Vi vill ha med dig på vår fiberresa” erbjudandet, tills vi fått ytterligare information.

Under senhösten medverkade IP Only även i ett program på SVT där Fredrik Karlsson, affärschef på IP Only, meddelade att alla som vill häva sin beställning ska få göra det utan straffavgift, i de områden där det ännu inte gjort några investeringar. Se programmet via länken nedan. Denna har även lagts ut på Facebook under hösten. I början av programmet.
https://www.svtplay.se/video/19833024/plus/plus-sasong-26-barns-kopvanor-och-bredbandsstrul

Telia/Zitius: De hade ju en sista beställningsdag 31/10 på sitt erbjudande på sträckan Fagerviken-Edvalla- Slada Hamn men beslöt att förlänga den tiden ”tills vidare”. Väldigt få beställare har tillkommit under vintern så vi jagar på om besked om deras fortsatta intresse. Sockenrådet råder alla att skicka in en intresseanmälan till Telia/Zitius oavsett var du bor. Vi vet att de bygger fibernät på Gräsö så vi ska försöka få fram information om hur det fortlöper.

Teracom: De har gjort försök att etablera sig i Tierp köpings tätort som skulle vara det första steget för dem att gå vidare i kommunen. Än så länge så har inget hänt, så även där behövs nya kontakter tas. Sockenrådet råder alla att ändå skicka in en intresseanmälan till Teracom.

Lidén Data: De erbjuder fiber utefter sin förlagda sträcka: Sund – Fagerviken – Edvalla. Här måste man ta en egen kontakt för att få en offert. Sockenrådet råder även här alla att skicka in en intresseanmälan.

Tierps kommun: Kommunen har inget ansvar för att bygga eller se till att det finns ett stabilt bredbandsnät. Kommunen har en samordnande uppgift. Läs mer på kommunens hemsida:

https://www.tierp.se/tierp.se/bo-trafik-och-miljo/din-bostad/bredband.html

Återkom gärna med feedback hur ni vill att Sockenrådet ska agera i frågan.

Edvalla 20190209

Lasse Larsson

Sammankallande i bredbandsfrågor inom Hållnäs Sockenråd.

E-post: info@hallnas.info

2018-10-17

Fiberbrev från Hållnäs Sockenråds styrelse

Just nu cirkulerar ett brev, både digitalt och i fiberformat, från bredbandsgruppen/styrelsen i Sockenrådet.

Detta brev berättar lite mer koncist om erbjudandet från Telia/Zitius, vilka områden som i nuläget berörs, och vad som krävs för att delar av Hållnäs ska bli anslutet till fiber med Telia/Zitius.

Här finns det även att läsa och ladda ned: Fiber område Grönö-Fagerviken-Slada hamn

I det tidigare inlägget nedan, finns hela presentationen från Telia/Zitius informationsmöte att ta del av, för den som inte kunde vara där.

Sockenrådets styrelse hoppas att vi med tydlig information uppmuntra de 100 hushåll per område, som fortfarande saknas för att byggbeslut kan tas, att göra beställningar innan 31/10. Hjälp oss gärna att sprida detta och ta Hållnäs in i framtiden!

2018-10-15

Tack alla som kom på informationsmötet med Telia/Zitius förra veckan!

I torsdags 2018-10-11 saknades fortfarande ca 100 beställningar innan Telia/Zitius kan ge byggbesked i området Lingnåre-Edvalla-Slada hamn. Ska området få del av det erbjudande som finns nu, behöver dessa göras innan 31/10.

Observera att det inte är bindande att göra en anmälan till Telia/Zitius. När du fått byggbesked, har du 14 dagar på dig att säga upp beställningen.

Att ha en gammal beställning med IP Only, är inget hinder att göra en beställning med Telia/Zitius.

Nedan finns presentationen som visades vid mötet. Ser den konstig ut, ladda ner den och vrid den i din pdf-visare.

Sockenrådets bredbandsgrupp jobbar på att även andra områden i Hållnäs ska erbjudas fiber från Telia/Zitius. Chanserna minskar kanske om vi inte lyckas få ihop tillräckligt med hushåll ens från området kring Edvalla.

Telia-Zitius presentation

2018-10-05

Två möten angående bredband.
Väntar du besked från IP Only? Vad kan du göra under tiden?

FIBERFÖRENING?
Sockenrådet arrangerar tillsammans med Fagervikens Bygdegård en informationsträff tisdagen den 9 oktober kl.18:30 i Berggården, Fagerviken där Hans Eklund från Vendelfiber berättar om deras erfarenheter av en fiberförening. Diskutera ekonomi, teknik, juridik och mycket mera.

INFORMATION FRÅN TELIA/ZITIUS
Torsdagen den 11 oktober kl.18 anordnar Telia/Zitius ett informationsmöte i Gröna Lund, Hjälmunge där vi får veta hur det ser ut på fiberfronten.

Välkommen!

2018-09-05

Det är nära nu…

Telia/Zitius meddelar att de närmar sig nivåer på antal avtal i Hållnäs för att kunna överväga ett byggbeslut!

De finns i trakten nu och på onsdag 5/9.
Ta chansen att få en direktkontakt med deras säljare för att få mer information och fullständiga villkor.

Du når dem på tel: 070 7205785 eller e-post via Sockenrådet: info@hallnas.info.

Se även information på http://www. fibertillalla.se

Foto: Lasse Larsson

Lite info om IP Only!

2018-07-24

Hej i sommarvärmen!

Vårt hushåll fick igår tre st.mail från IP Only, vilket iofs är märkligt eftersom vi inte har någon inneliggande beställning hos dem och således inte deras kund. Det var information och desinformation blandat. I det tredje mailet, som jag kopierar här nedan, utlovas korrekt och tydlig information till samtliga nu på måndag den 30/7. Det ska bli spännande och se vad vi får för besked för vår bygd. Oavsett så har vi länge emotsett relevant information från dem.

Jag har fått en del rapporter om att IP Only mailat ut div. information den senaste tiden och ni får gärna ge oss lite information om och vilken typ av information just ni fått.

maila till Sockenrådet: info@hallnas.info

Mvh Lasse Larsson för bredbandgruppen

” FELAKTIGA MAILUTSKICK 23 JULI 2018.
Idag, måndagen den 23 juli, har det gått ut två mailutskick från IP-Only. Det ena skickades cirka kl. 11:00 och har rubriken: ”Information gällande din fiberanslutning”, det andra mailet skickades cirka kl. 13:00 och har rubriken: ”Information gällande tidigare brevutskick”. Mailen som skickats idag är felaktiga och har gått ut till både befintliga och annullerade kunder, vilket har skapat förvirring. Vi ber er därför helt bortse från dessa två utskickade mail. IP-Only kommer måndagen den 30 juli gå ut med korrekt och tydlig information till samtliga.

Misstaget beror på den mänskliga faktorn och vi ber om ursäkt för det inträffade. ”

LÄGESRAPPORT FRÅN BREDBANDSGRUPPEN
2018-07-14

Telia / Zitius. Det har kommit en del frågor om vad det är för skyltar om fiberbredband som kommit upp utmed en del vägar. Det är Telias bolag Zitius som haft en lyckad försäljningskampanj i delar av Hållnäs.

I dagsläget är det endast ett stråk från Fagerviken, via Edvalla ner till Slada hamn som fått hembesök eller skriftlig information från Zitius. Gå gärna in på www.fibertillalla.se för att anmäla ditt intresse eller teckna avtal.

På sidan: www.zmarket.se/privat kan ni se vilka tjänster och leverantörer som det går att välja bland.

Sockenrådet och Kommunens bredbandssamordnare jobbar för att fler områden i Hållnäs ska erbjudas deras lösning och/eller hur andra byanät kan ansluta sig utmed linjen.

Lasse Larsson

LÄGESRAPPORT FRÅN BREDBANDSGRUPPEN
2018-07-02

Det upprop som Sockenrådet fick till uppgift att genomföra, för att belysa missnöjet med IP Only, gav ingen märkbar effekt. Våra listor med 250 namn tycktes inte ens vara värd att kommentera. Efter påtryckningar från kommunen och Sockenrådet så kom i alla fall detta svar den 11/6 från IP Only:

”Vi vet att många har gjort beställningar på Hållnäshalvön och vi håller på att tittar på lösningar för att komma med positiva besked. Vi förstår att informationen från IP-Onlys sida varit bra och vi hoppas det kommer vara bättre i framtiden.”

Vi har begärt förklaringar på ovan men ännu inte fått någon ytterligare kommentar.

Sockenrådets styrelse har trots allt valt att inte uppmana till hävning av fiberbeställningen hos IP Only. Styrelsens bedömning är att det i nuläget inte skulle föra ärendet framåt. Någon kollektiv hävning, som många uppfattat uppropet som, är inte möjlig. För de som själva vill häva sin beställning så kan Sockenrådet ge en vägledning om lämplig skrivning. Maila i så fall till: info@hallnas.info

Från det tråkiga till lite mer glädjande nyheter: Telia har beslutat sig för att genomföra en försäljningskampanj i delar av Hållnäs denna vecka och som gäller fiberinstallation. Se och läs mer om Telias upplägg så att du är beredd och påläst när Telias representanter knackar på dörren. Gå in på: www.fibertillalla.se. Du kan redan där teckna avtal eller så väntar du till du får besök.

OBS!! Detta avtal är INTE bindande för vare sig dig eller Telia.
Den dag det kommer att byggbeslut så har du och alla fastighetsägare 14 dagars ångerrätt.
Telia behöver även de en viss volym för att kunna leverera fiberlösning men även med stor försäljningsframgång så ska vi inte förvänta oss en färdig anslutning förrän tidigast våren 2019.

För er information så har jag idag skrivit på beställning från Telia för vår fastighet.

Mvh Lasse Larsson sammankallande i bredbandsgruppen

Lägesrapport från bredbandsgruppen
2018-05-30

Vid mötet i Gröna Lund den 21/4 så fick ju Sockenrådet uppdraget att ordna ett upprop för att sätta press på IP Only: att de måste ge oss besked. Besked om, när, hur de tänker sig att leverera fiber till de som beställt detta av dem.
Detta upprop har skrivits på listor och mailats till Sockenrådet och det uppgår till nästan 250 personer. Det visar att det finns ett brett missnöje med IP Onlys brist på återkoppling med relevant information. Dessa listor har lämnas över till Tierps Kommuns bredbandssamordnare: Jan Palm som vidarebefordrar dessa till IP Only. Besked emotses senast den 31 maj.
På nämnda möte så anmälde ett tiotal att de är intresserade att jobba vidare med bredbandsfrågan och samtliga kallades via mail till ett uppföljningsmöte den 10 maj. Vi var fyra stycken som träffades och samlade ihop lite tankar och idéer om hur vi går vidare. Vi beslöt att bjuda Jan Palm till möte med oss i arbetsgruppen för att han lite mer i detalj kunna informera oss om hur vi kan komma vidare. Mycket hänger naturligtvis på IP Onlys besked men även Teracoms förstudie kommer att ge intressanta svar om möjligheter för en bredbandsuppbyggnad i Hållnäs.
Arbetsgruppen beslöt att titta lite närmare på vad som kan tänkas krävas i kapacitet för att kunna använda framtida tjänster via bredband, förutom surf, telefon och TV även trygghetsövervakning, div. onlinetjänster för ex. sjukvårdsupplysning  osv.
Så fort vi har nyheter i bredbandsfrågor så lägger vi ut det på hemsidan hallnas.info/aktuellt och har ni frågor, uppdrag eller vill delge arbetsgruppen information så är ni välkomna att maila till info@hallnas.info.

Mvh Lasse Larsson sammankallande i bredbandsgruppen.