Foto: Maria L Hallengren

Analys av skolans utemiljö – med en ännu bättre skolgård i sikte  

Skolgården i Hållnäs är stor och har fantastiskt potential men skulle kunna bli ännu bättre som lekmiljö betraktat. Vid ett studiebesök på Uppsala Waldorfskolas skolträdgårdsprojekt, fick Linda och Åsa, projektledarna för  Framtid Hållnäs, kontakt med Emma Crawley, miljöpsykolog och pedagog med specialfokus på utemiljöer för barn.  Crawley anlitades som konsult på distans, för att få kompetent hjälp att analysera utemiljön och börja utforma väl underbyggda idéer för hur den kan förbättras.

Skolans och förskolans pedagoger har medverkat med observationer och verksamhetsbeskrivningar till analysen. Analysen kan ses som en förstudie och underlag att utgå från för ett eventuellt skolgårdsprojekt (som kanske smygstartas redan hösten-21). 

Läs Emma Crawleys analys av Hållnäs skolgård här:

Crawley, Emma (2021) Hållnäs skola: Analys och inspiration till utemiljön

 

Bakgrund – varför skolgården?

Framtid Hållnäs är ett brett utvecklingsprojekt, men kom till ur en vilja att rädda Hållnäs skola från en då hotande nedläggning 2018.  Flera av projektets kort- och långsiktiga mål är knutna till skola, barnomsorg och attraktivitet för barnfamiljer att flytta hit.   

Projektledarna har haft flera samtal med personal och skolledning om hur vi i bygden kan hjälpa till att vända en trend av minskande elevunderlag och lyfta en annan, positiv berättelse om små landsbygdsskolor och deras möjligheter. Vi välkomnar intresserade, både målsmän till elever och förskolebarn, men även andra engagerade vuxna i bygden, som vill hjälpa till att stödja skolan på olika sätt framöver.

Vad kan vi göra för Hållnäs skola? Vad har vi gjort hittills?

Hållnäs Sockenråd kan och vill inte “peta” i skolans pedagogiska verksamhet, däremot kan vi synliggöra det positiva och attraktiva med den lilla naturnära skolan – till exempel den stora skolgården, där det går att verkligen få upp fart. Vi kan också skapa opinion lokalt om hur viktig skolan är för bygden, vad en nedläggning skulle kunna innebära  för Hållnäs, et cetera.

Hittills har vi inom Framtid Hållnäs:

  • Medverkat till en fördjupad medborgardialog i Tierps kommun om skola och barnomsorg i Skärplinge och Hållnäs (våren 2021). Sammanställningen från medborgardialogen finns tillgänglig på Tierp kommuns hemsida här. Hållnäs sockenråd ser fram emot att tillsammans med politiker, tjänstemän, skolledning och personal skapa en utvecklingplan för hur kommunens små landsbygdsskolor kan utvecklas progressivt och vara ett attraktivt alternativ bredvid kommunens större skolor.
  • Uppmuntrat lärarna att visa upp skolans verksamhet Instagram.
  • Initierat en “öppet-hus-dag” som förhoppningsvis får en fortsättning årligen.
  • Arrangerat en ”fixardag” (ht-19) då vuxna och barn arbetade på skolgården, ca 100 buskar planterades, ladan målades, utekök byggdes. Pandemin satte tillfälligt stopp för fler, men vi planerar för en dag för gemenskap och skolgårdsfix hösten 2021.
  • Beställt och bekostat 3 picnicbord till skolan från ett lokalt snickeri. Sittplatser ute var något som lärarna ofta pratat om att de önskar, och då skolledningen endast kunde bekosta ett enda bord, beslöt vi att köpa in några till inom Framtid Hållnäs.
  • Initierat och bekostat en analys av utemiljön på skolan, i syfte att skapa ett väl underbyggt designförslag för skolgården. Detta för att på både kort och lång sikt skapa en bättre, pedagogisk lekmiljö för skolbarn och pedagoger, och samtidigt ge Hållnäs skola ett lyft och bli mer attraktiv som landsbygdsskola.

 

Vill du engagera dig i möjliga kommande projekt kring t ex skolans utemiljö, eller finnas till hands för utedagar, öppet hus mm?

Kontakta projektledarna i Framtid Hållnäs, Åsa och Linda, via framtid@hallnas.info.

 

Läs fler rapporter och andra texter som rör Hållnäshalvöns utveckling på hallnas.info/fakta.