Illustration_Margareta_Nordqvist

Anteckningar från Medborgardialogen om ÖP2050

Undrar du vad som sades när Tierps kommun bjöd in till medborgardialog om den nya Översiktsplanen i Hållnäs i september?

Eller var du där och är nyfiken på vad som antecknades?

Här är dokumentationen samt svar på de frågor som inte kunde besvaras där och då.

Dialogcafé Hållnäs 20190910

Parkerade frågor – svar

En översiktsplan sträcker sig långt in i framtiden och ska visa bästa möjliga användning av mark, vatten och andra resurser.

Information om ÖP2050 från Tierp kommuns hemsida:

”ÖP 2050 ska som namnet antyder ange vilken riktning kommunen ska välja de kommande 30 åren. Planen ska omfatta hela kommunen och hur den ska utvecklas med bostäder, arbetstillfällen, samhällsservice och fritidsmöjligheter.

I projektet kommer allmänheten i kommunen att utgöra en stor roll vid insamlandet av information. Ett antal medborgardialoger kommer bland annat att hållas där allmänheten ges möjlighet att lyfta förslag och tycka.

Att bjuda in till medborgardialog innebär att de förtroendevalda politikerna i kommunen möjliggör för olika målgrupper att föra fram synpunkter och åsikter kring en viss fråga. Dialogen utgör senare en del av underlaget till det beslut som kommunfullmäktige ska ta ställning till.”

På tierp.se kan du läsa mer om arbetet med översiktsplanen.