Foto: Maria L Hallengren

Bredband i Hållnäs

Bredband i Hållnäs

Ang. det tänkta mötet i Gröna Lund den 24 Februari: Sockenrådet beklagar att informationen om att mötet blev inställt, inte nådde fram i alla medier. Dock meddelades detta på vår hemsida: hallnas.info så fort det blev känt (14 februari)

Sockenrådet beklagar också att det tar väldigt lång tid att få fram relevant information om hur framför allt IP Only avser att gå vidare med sina fiberbyggnationsplaner i Hållnäs.

Vi och även kommunen har under lång tid krävt byggbesked från IP Only, dels för att inte obstruera andra tänkbara aktörer men framför allt att beslut om byggnation måste tas nu! Snart är grävsäsongen här och arbetet måste planeras nu för att inte skjutas ytterligare på framtiden.

IP Only uppger att de ännu inte nått de erforderliga 60% beställningar för att kunna ge byggbeslut. Sockenrådet har begärt information om hur beräkningen är utförd. Vår känsla är att det måste vara minst 60 % som redan tecknat beställning men allt beror ju på hur man räknar.

Ett sätt att sätta press på IP Only kan vara att begära hävning av er beställning av fiberinstallation. En risk med det är så klart att det kan göra att de helt drar sig ur vår bygd.

Vad vi fått veta är att IP Only has pausat alla sina byggprojekt för att bl.a. kvalitetssäkra processerna.

Vad har vi för alternativ?

Teracom: De arbetar sedan en tid på en förstudie ang. förhållanden och möjligheter för att kunna erbjuda sin egen teknik för Hållnäsområdet. Vi tror och hoppas att de inom kort kan komma med denna studie och ge oss information om möjligheterna. Lekmannamässigt så kan man beskriva deras lösning så här: De använder sig av en luftburen lösning via radiolänk (ej att blanda ihop med mobilt bredband via mobilnätet) som innebär att de köper plats på befintliga master eller högre byggnader för att sprida sin bredbandslösning. De når ca. 3 km. från mast/sändarplats till mottagaren i hushållet/fastigheten. Några grundläggande förutsättningar: det måste vara fri sikt mast-mottagare, ett trettiotal abonnenter måste finnas inom givet område. Lösningen kräver alltså ingen grävning och ska ge en stabil kapacitet (100 MB i dagsläget men kommer att uppgraderas) och allt till ett konkurrenskraftigt installations- och driftpris. Mycket intressant och vi emotser förstudien!

Se mer på: https://www.teracom.se/utbud/kommunikationsoperator/air2fibre/

Lidén Data: De har i stort sätt färdigställt sin kanalisation mellan Fagerviken och Edvalla. Endast kortare sträckor återstår som blev stoppade p.g.a. fornminnesutredningar. Vi emotser en ny kampanj från Lidén data för att klargöra möjligheterna att ansluta efter den förlagda linjen.

Telia: Vi hade så sent som i fredags (23/2) kontakt och utan att avslöja för mycket så undersöker Telia just nu möjligheterna att kunna erbjuda fiberbredbandslösningar inom vissa delar av Hållnäs. Vi trycker på för att få fram mer information.

Slutord: I samtliga fall bromsas utbyggnadslösningar av IP Onlys oförmåga att meddela om de verkligen avser att bygga fiber i Hållnäs eller ej.

Hälsningar Lasse Larsson v.ordf.