Projektet Framtid Hållnäs är avslutat!

Framtid Hållnäs (2019-2022) var ett brett, treårigt utvecklingsprojekt för en hållbar framtid på Hållnäshalvön med omnejd. Projektet ägdes av Hållnäs Sockenråd och finansierades av EUs Landsbygdsfond genom Leader Nedre Dalälven.

Här kan du läsa en mycket kortfattad sammanfattning av sådant som genomförts under projektet Framtid Hållnäs.

Under hösten 2022 kommer Hållnäs Sockenråd att producera en mer lättläst (och illustrerad!) version, med fler röster från projektet och mer om hur det gått sedan!

Tack alla som deltagit på olika sätt i Framtid Hållnäs – i idégrupper, med den Lokalekonomiska analysen, deltagande på föreläsningar, studieresor och workshops med mera!

Om du har frågor om projektet Framtid Hållnäs, går det bra att kontakta projektledare Åsa Norling via framtid@hallnas.info.

Foto: Maria L Hallengren

En lokalt ägd skolbyggnad i Hållnäs?

Under våren har det förts samtal i Sockenrådets regi om hur en bygdeägd skolbyggnad skulle kunna skapa långsiktighet och trygghet, öka elevunderlaget och motverka eventuella framtida stängningshot genom sänkta lokalkostnader.

Skolverksamheten skulle fortfarande vara kommunal, det är alltså ingen friskola som diskuteras.

Några personer har gjort studiebesök, sökt förankring politiskt, tittat på faktiska kostnader och möjligheter till effektivisering och intäkter.

Under mötet uppmanades deltagarna att skriva upp om och hur de skulle kunna engagera sig i arbetet, vilket många gjorde.
En mindre operativ arbetsgrupp bildades som kommer att fortsätta titta på förutsättningarna, och sätta ihop ett förslag till Tierps kommun (om gruppen kommer fram till att det är en bra plan).

Här kan du läsa kortfattade anteckningar från mötet 14 aug!
Här kan du ta del av den presentation med bakgrund och en del underlag, som samlats in under våren.

Vill du vara med och engagera dig i den nyformade arbetsgruppen, eller har idéer och tankar?

Hör av dig till info@hallnas.info!

Verksamhetsberättelse för 2021 – Hållnäs Sockenråd och projekt Framtid Hållnäs

14 maj kl 15 är det dags för årsmöte för Hållnäs Sockenråd – kom dit och passa på att träffa oss en stund på lördag.

Vi håller till på hembygdsgården i Edvalla. Välkomna!

Här följer föreningens verksamhetsberättelse för 2021.

Tveka inte att höra av dig med frågor och förslag till info@hallnas.info.

Frågor till projektledarna för Framtid Hållnäs kan riktas till framtid@hallnas.info.

 

 

Verksamhetsberättelse för

Hållnäs Sockenråd 2021 

 

Under 2021 har projekt Framtid Hållnäs fortsatt och dess verksamhet presenteras under egen rubrik längre ner i dokumentet.

Fakta om Året som gått/ Styrelsens berättelse:

Den 16 maj 2021 hölls ett digitalt och försenat Årsmöte då pandemirestriktioner inte gjorde det möjligt att träffas fysiskt. Maria Hallengren ledde mötet

Den nya styrelsen för 2021/22 bestod av:  Malin Sala, Ann-Lis Hjortman, Marianne Simonsson, Svenny Hellström, Linda Wickström, Daniel Karlström, Peter Staland och Åsa Norling. En styrelsepost lämnades vakant för styrelsen att tillsätta som fyllnadsval på 1år. Till föreningens styrelseordförande nyvaldes på ett år Malin Sala. Den vakanta styrelseposten blev efter sommaren tillsatt av Sara Wikman 

Roine Henriksson och Lasse Larsson avtackades för sitt mångåriga engagemang i Hållnäs Sockenråd.

Det efterföljande konstituerande styrelsemötet gav följande: Vice ordf: Peter Staland. Kassör: Linda Wickström. Sekreterare: Åsa Norling

Under verksamhetsåret har det genomförts åtta protokollförda styrelsemöten (utöver det konstituerande). Ett flertal av dessa möten har skett digitalt via Zoom eller semidigitalt med deltagare både på plats och på länk. Sjukdom har påverkat flera av styrelses medlemmar gjort att styrelsen arbetat med färre individer än på pappet.

 

Beskrivning av genomförd verksamhet

Infrastrukturbevakning:

Bredband

Under 2021 har det inte funnits någon aktiv bredbandsgrupp utan styrelsen har försökt att hålla kontakt med dom olika aktörerna. 

IP-only fick i slutet av året besked om bidrag från Post och telestyrelsen för utbyggnad av fiber inom flera områden på Hållnäs. Dom har därefter åter börjat att kontakta kunder i området.

Det kom i början av året beslutat om bygglov för masterna i bla Årböle, och Hållen men Bluecom/Liden hade i slutet på året ingen aktiv kampanj för luftburet bredband någonstans i Hållnäs.

Telia har på främst norra delen av Hållnäs erbjudit ”Bredband via mobilnätet”.

Hållnäs sockenråd fortsätter att sprida bekräftad information via hemsidan och har även startat en kommunikationsgrupp ang bredband på Facebook.  Vi försöker driva på samtliga aktörer som utlovat bredband i bygden.

 

Informationsspridning:

Under året har Hållnäs sockenråd synts i pressen vid flera tillfällen, bl a intervju om Skrotinsamlingen i oktober i Norra Uppland.

Ett antal digitala nyhetsbrev har gått ut, samt två i papper. Föreningens digitala nyhetsbrev nås nu av över 200 personer. Anslag om sockenrådets aktiviteter sätts även upp på anslagstavlan vid Kastbergs livs.

Hallnas.info: Hemsidan har fortsatt och utvecklas och ett antal rapporter från olika aktörer har lagts in. Det arbetas med att få till ett företagsregister på hemsidan för att underlätta att handla både varor och tjänster lokalt.

Samverkan/påverkan:

I samarbete med Hembygdsföreningen genomfördes en mycket välbesökt skördemarkand på hembygdsgården i september med lokalproducerat och närodlad. Ett lyckat evenemang som vi hoppas får en uppföljning nästa år.

Styrelsen anordnade den andra Hållnäs Landsbygdsakademi på Berggården i Fagerviken i november med föreningstema, både inspiration och fortbildning fick deltagarna från flera olika föreläsare. 

Workshop med SLU-studenter inom landsbygdsutveckling på temat “Öppna landskap i Hållnäs” genomfördes på Berggården genomfördes i oktober. Deltagare var främst markägare men även andra intresserade Hållnäsbor. Rapporten finns att läsa på hallnas.info/fakta. Detta var en fortsättning på samarbetet med Institutionen för stad och land vid SLU som vi hoppas fortsätter även kommande år. 

Under sommaren träffade några representanter från styrelsen politiker och tjänstemän för rundvisning med både natur och företagande och efteråt samtal ang nya översiktsplanen (ÖP) och Hållnäs skola.

 

I september inbjöds politiker från styret i Tierps kommun till rundvisning och möte på Hållnäs skola. Det bjöds på krabbelurer i ladan och politikerna fick prata lite med eleverna innan samtal om skolans framtid med engagerade från Sockenrådet.

 

Sockenrådet var initiativtagare till ”Sommarlovsshäng på skolgården” som varje vecka under sommarlovet lockade flera familjer till samvaro över middag och lek.

Åsa Norling har fortsatt i arbetsgruppen för LÖK – lokal överenskommelse – tillsammans med representanter från andra föreningar, sociala företag samt kommuntjänstepersoner. Detta arbete är pågående och syftar till bättre och mer effektiv samverkan mellan kommun och ideella sektorn, samt mellan föreningar.

En debattartikel och namninsamling som överlämnades till kommunfullmäktige ang bevarandet av landsbygdsskolorna i kommunen genomfördes tillsammans med den nybildade föreningen NärSam.

I oktober tog vi även emot Gräsö skärgårdsråd för ett studiebesök med rundvandring i Lingnåre som följdes av fika och presentation av leaderprojektet Framtid Hållnäs.

Skrotinsamling: På inkommet förslag till sockenrådet genomfördes i oktober en skrotinsamling i samarbete med Temab och Skrotcentralen. Tre containrar var utplacerade på Hållnäs och metall och batteriskrot samlades in för ett värde över 20 000 kr. 

 

På Tur i Hållnäs 2021 ställdes in pga den alltjämt pågående pandemin. Men några besöksmål hade ändå med kort varsel efter släppta restriktioner öppet under På Tur helgen.

 

Malin Sala, ordförande.

 

Summering av Leaderprojektet Framtid Hållnäs 2021

 

Ett till pandemiår – förlängning av projektet

Projektet påverkades starkt av pandemin, i stort sett alla delar drabbades. 

Projektet handlar om att människor ska mötas! 

Osäkerheten kring hur lång tid restriktioner skulle gälla, och vår ansvarsroll, var svår att hantera, med den begränsade tid projektledarna hade att jobba på (en dag i veckan).

I efterhand, skulle vi kanske gjort andra prioriteringar, men det var en ovan situation för alla inblandade. Mycket tid, i alla fall i pandemins början, lades på att planera och sedan ställa in träffar. Att uppdatera i alla kanaler och personer tar tid.

Vi valde att inte digitalisera projektet, och t ex göra föreläsningar och workshops online. Möten inom styrgruppen (Sockenrådets styrelse) och med våra samarbetspartners vid kommunen, gjordes digitalt, i övrigt sköt vi upp träffar.

Vi beslöt under våren 2021 att ansöka om förlängning på 6 månader av projektet, hos Jordbruksverket. Istället för att som planerat avsluta proejktet i december 2021, löper det vidare till juni 2022. Vid samma tillfälle ansökte vi även om att omfördela budgeten. Bland annat lades viss föreläsningsbudget på projektledartid – då det är svårt att ta igen alla förlorade föreläsningstillfällen, liksom närmast omöjligt att driva projektet utan anställda projektledare. Men – mycket blev ändå av! 

Här nedan beskrivs vad som hände i projektet under vissa rubriker – men flera aktiviteter går nog egentligen in under flera! (“Vi” syftar oftast på projektledarna Linda Wickström och Åsa Norling, ibland även på olika personer ur styrgruppen vid olika tillfällen.)

 

Kompetenshöjning/inspiration/gemenskap

 • I samarbete med Hembygdsförenignen arrangerade vi en Skördemarknad.
 • Vi arrangerade  en andra Landsbygdsakademi #2, denna gång med fokus på förnyelse inom föreningslivet. Ett mindre antal deltagare, men desto mer varierat program.
 • Vi administrerade workshopen “Öppna landskap i Hållnäs”, det andra samarbetet med Institutionen för stad och land vid SLU.
 • Vi arrangerade i samarbete med Valbo Lottakår en kurs i krishantering.

 

Aktiviteter specifikt knutna till Hållnäs skola:

 • Tillsammans med skolpersonalen på Hållnäs skola och en utomstående miljöpsykolog, Emma Crawley, genomförde vi en analys av skolans utemiljö. Syftet var att skapa ett underlag för framtida förbättringar av skolgården – ett initiativ för att höja skolans och bygdens attraktivitet. Analysen finns på hemsidan hallnas.info, under fliken Hållnäsfakta. Praktiska skolgårdsprojekt lämnar vi till t ex föräldraråd och skolpersonalen att ta tag i framöver.
 • Vi skrev, i samarbete med det nybildade kommunbygderådet NärSam, en debattartikel till stöd för små landsbygdsskolor, och lämnade in en gemensam namninsamling på nära 1000 namn till kommunfullmäktige.
 • Vi planerade för ett Öppet hus på Hållnäs skola, som dock blev inställt, men hjälpte istället till med aktiviteter vid en pysseldag för skoleleverna.
 • Vi undersökte möjligheter för att starta upp ett föräldraråd/skolråd, vilket saknas på skolan, och hur det kom sig att den lokala skolstyrelsen avvecklades.
 • Tillsammans med föräldrar arrangerade vi “sommarlovshäng” på skolgården, med grillning och aktiviteter, varje måndagskväll mellan midsommar och skolstart.

 

Aktiviteter i och kring idégrupperna:

Biografgruppen åkte till Visingsö för inspirationsdagar med Bygdegårdarnas Riksförbund, resa och uppehälle finansierades av projektet. Gruppen har under året gjort ett stort förberedande arbete för att kunna starta upp biografen på bygdegården Gröna Lund igen, bland annat har en större bidragsansökan gjorts.

 

Bygga/bo-gruppen fick uppmärksamhet i UNT, med en artikel om tomma hus i Hållnäs.

 • Gruppen träffade (digitalt) kommunarkitkten Adam Nyström och diskuterade bland annat den nya översiktsplanen och möjligheter till seniorboende.
 • Vi väntar nu (maj 2022) på remissutkastet av ÖP2050.
 • Vi arrangerade ett möte (irl) mellan Riksbyggen och politiker/tjänstepersoner vid Tierps kommun. Fokus var på modellen kooperativ hyresrätt och seniorboende/trygghetsboende.

 

Hållnäsleden – gruppen har gjort stort förberedande arbete, samt enats om prioriteringsordning för det ambitiösa framtidsprojektet med en sammanhållen kustled – ett nav för en utökad, hållbar besöksnäring på Hållnäshalvön. Gruppen samverkar med Upplandsstiftelsen, Länsstyrelsen och Tierps kommun. Fokus just nu är att binda ihop de kortare, redan förberedda sträckor, längs med Nordvändakusten. Beslut togs att gruppen blir en egen förening. I början av 2022 söktes tillsammans med Upplandsstiftelsen ett stort bidrag från Tillväxtverket för att påbörja arbetet vid Nordvändakusten.

 

Kultur/festivalgruppen. Gruppen har vilat under pandemin, men möttes i slutet av året för att inspireras av initiativtagarna till indipopfestivalen Island in the Sun, som arrangerades under många år i Ålands skärgård. Anna och Linus, som arbetade med festivalen, bor deltid i Konradslund. Det smiddes på planer att genomföra ett mindre arrangemang i samband med På Tur i Hållnäs 2022.

 

Välkomstgruppen låg lågt under 2021, men försökte hålla koll på vilka som flyttade in, hälsa välkommen och erbjuda stöd. När gruppen får vetskap om nyinflyttade, har de (efter förmåga) gjort ett besök och överlämnat bland annat vår LEA och en Hållnäs Förr och Nu (sponsrad av Hembygdsföreningen). Ibland även en kaka 🙂

 

Marknadsföring:

 • Tillsammans med tjänstepersoner på Tierps kommun, skapades en marknadsföringsplan, som påbörjats och utökats sedan dess.
 • Vi skapade ett tiotal företagssidor i appen Upplev Norduppland, för lokala aktörer inom besöksnäring och mathantverk/matproduktion. Vi skapade även en “minidestination” för Hållnäs i appen, och uppmuntrar lokala aktörer att ansluta sig.
 • Vi anordnade en serie guidningar, “Guidade strövtåg i skärgård och ängsmark”, på fyra olika platser i Hållnäs tillsammans med lokala aktörer och Biosfärområdet älvlandskapet Nedre dalälven. Syftet var att stärka samarbete mellan lokala aktörer, inspirera till paketlösningar och stödja aktörer att ta adekvat betalt för sina produkter.
 • Vi genomförde förbättringar på hemsidan hallnas.info, vilket fortgår under våren och efter projektets slut.

/Åsa Norling och Linda Wickström, projektledare Framtid Hållnäs

Studieresan till Fjärdhundraland 2022

Lördagen den 23 april 2022 var vi iväg på en härlig studieresa till Fjärdhundraland, tillsammans med lokala mathantverkare och aktörer inom besöksnäring i Hållnäs med omnejd.

Vi började med lunch på Wiks slott, och efteråt höll Mats Thorburn och Thomas Björk ett väldigt intressant föredrag om deras resa med Fjärdhundraland ekonomisk förening.

Utvecklingen av deras destination började med ett LEADER-projekt 2009-2011 och Fjärdhundraland ekonomisk förening vann Stora Turimspriset 2019.

Sedan åkte vi vidare till två av medlemmarna, Resta Gård och Svartbäckens trädgård.
Stort tack för att ni ville ta emot oss och så generöst berättade om era erfarenheter och tips.

Tack till er som ville följa med och inspireras!
Stora Kullens gård, Åddebo ull,
Hållstrands fisk, Återstoden, Café Kolhuset, Fågelsundsfisk,
Stiftelsen Lövsta, Öar och hav, Hantverkets hus i Lövsta, Lena Wänkkö från Tierps kommun, Kim Van Honk, Hållnäs konstkoloni och skattgården.

Vi ställde även några frågor till deltagarna efteråt;
* Vad tar du med dig från studiebesöket till din egna verksamhet?
* Vad tar du med dig från resan när det gäller gemensam marknadsföring?
* Hur kan vi fortsätta bygga på det vi har? T.ex. På tur i Hållnäs, Upplev Norduppland, www.hallnas.info

 

Här kan du som är nyfiken på Mats och Thomas föredrag om Fjärdhundraland läsa mer

Fiberutbyggnad i Hållnäs

Post- och Telestyrelsen (PTS) har beviljat IP Only ekonomiskt stöd för 7 fiberprojekt i Tierps kommun – alla på Hållnäshalvön.

Det här är välkomna och mycket goda nyheter, förstås!

Information kommer att komma ut på Tierps kommuns hemsida, och mark- och fastighetsägare kommer under våren att bjudas in till informationsmöten i bygden. Boende på sträckan Fagerviken – Edvalla, samt existerande kunder med beställning i alla sju projekten, ska ha fått utskick i brevlådan redan.

Kontakta i första hand IP Only, eller kommunens bredbandssamordnare Jan Palm med frågor om fiberutbyggnaden.

Hållnäs Sockenråd delar bekräftad information med boende och denna artikel kan komma att uppdateras.

 


Uppdaterad information 220318 från Jonas Axenskär, stadsnätsansvarig för IP Only i Tierps kommun:

 

”Under gårdagen tog byggbeslut på nästa projekt ute på Hållnäs halvön: Tierp Hjälmunge

Under kommande vecka kommer vi signa avtal med entreprenör och kalla till uppstartsmöte.

Ytterligare framsteg är att projekt 3 & 4, Tierp Klungsten och Tierp Vavd Gudinge, skickades ut på upphandling under veckan.

Så vi tar hela tiden steg framåt.”


 

Uppdaterad information 220131 från Dennis Borrego, projektledare för IP Only i Hållnäs:

 

”Som tidigare diskuterat har ni blivit beviljade ett bidrag från Post och Telestyrelsen som förbättrar förutsättningarna att äntligen gräva ut fibern till er. Vi har köpt en fiberkanalisering från Fagerviken till Edvalla och kommer att utgå därifrån när vi börjar gräva ut vårt stamnät.
Vi har i skrivande stund en öppen kampanj i områden som i grova drag berör Fågelsundet, Hjälmunge, Julö, Klungsten, Vavd, Gudinge och Rundskär/Ängskär.
Vi kommer i förebyggande syfte att lämna anslutningspunkter till de fastigheter som väljer att tacka nej för framtida bruk.
Vi har i dagsläget (grovt räknat) ca 1000 beställningar.
Vid eventuella funderingar kring upplägg eller beställning av fiber är ni välkomna att kontakta mig:
IP-only.se
070-562 06 06
Dennis.Borrego@ip-only.se
Vänligen, 
Dennis Borrego
IP-Only”
Här kan du ladda ned reklamblad och beställningsblankett från IP Only.

Information från IP Onlys kommunansvarige Jonas Axskär (hösten 2021):

 

Ip-Only har blivit beviljade stöd från PTS för 7st fiberprojekt på Hållnäs halvön, vilket är jätteroligt och ger oss möjligheten att äntligen kunna bygga klart de projekten efter en alldeles för lång väntan.

Arbetet med bredbandstödet har varit en ganska lång process för oss som har pågått under hela 2021, det går att läsa mer kring detta på Bredbandsstöd | PTS. Men kort fakta är att alla tilldelade medel betalas ut nu i December och alla projekten ska vara slutredovisade i slutet utav 2024.

 

De första utav dessa sju projekt är redan byggbeslutat och vi räknar med att arbetet kommer igång nu under Nov-Dec, det är projektet som sträcker sig mellan Fagerviken och Edvalla. Inte det största projektet men det är väldigt viktigt eftersom detta projektet levererar signal ut till alla övriga projekt på Hållnäs halvön.

 

Att vi har blivit beviljade stöd är självklart jätteroligt och en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga dessa fiberprojekt. Men vi vill påpeka att stödpengarna bara är en liten del utav den totala investeringen som krävs för att bygga ut fibernätet. Det krävs också att vi har kunder i projekten som är intresserade utav en fiberanslutning och gör en beställning. Det vore jättetråkigt om vi blir tvungna att lämna tillbaka stödpengarna nu när det äntligen finns möjlighet för oss att bygga ut fibernätet.

Vi kommer anordna infomöten på plats så fort vi har kommit lite längre med första projektet.

 

Jonas Axskär, IP Only

jonas.axenskar@ip-only.se

 


En ny chans?

Det har varit många turer och rosenskimrande löften kring bredband och fiberutvecklingen i Hållnäs. Det är många av oss kan känna vanmakt eller uppgivenhet. Vad vi än väljer nu, oavsett om vi har redan tecknat avtal med andra aktörer, skaffat mobilförstärkare, eller om vi helt enkelt bara avvaktar, så är det ändå så att vi står inför den bästa möjligheten vi kan ha till att få fiber i hela Hållnäs. Om det inte sker nu, är sannolikheten för nya satsningar från statligt, regionalt eller kommunalt håll ganska liten.

Citat från en artikel i Arbetarbladet angående bredbandsutbyggnaden:

När de ändå bygger fiber förbi kan det vara bra att ta den kostnaden för framtiden.

 

Vi som är aktiva i Sockenrådet är medvetna om att vi har kommit med skiftande råd de senaste åren. Allt är agerat utifrån den information vi har haft vid de tillfällena med de bästa av avsikter, det vill säga att hela Hållnäs ska ha tillgång till ett fungerande bredband. Framöver avser vi att fortsätta att dela information från de aktörer vi för en dialog med. All information delas här och via våra sociala medier. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev här.

 

Bildförklaring: Kartan i bilden visar olika fiberprojekt på Hållnäshalvön. De gröna områdena är beviljade medel från PTS, de gula områdena har inte blivit beviljade medel.

Foto: Maria L Hallengren

Gott nytt år! Läs om vad som hände 2021.

Under de sista skälvande dagarna innan jul, snickrade vi ihop ett nyhetsbrev med sammanfattning över senare delen av 2021.

Nyhetsbrevet finns på ICA Kastbergs i pappersformat – ta gärna ett och ett extra till grannen som kanske inte kommer iväg till affären själv!

Det går förstås också att läsa det här på hemsidan:

Läs nyhetsbrevet från Hållnäs Sockenråd och projekt Framtid Hållnäs genom att klicka här.

Låt oss hoppas att det nya året  blir mindre präglat av pandemi, isolering och restriktioner än de två vi har bakom oss!

Varma hälsningar,

Hållnäs Sockenråds styrelse

 

 

PS: Vill du få kontinuerliga uppdateringar om vad vi gör i sockenrådet och projekt Framtid Hållnäs?

Anmäl dig till vår mejlinglista, och få ett mejl då och då!

 

Hållnäs Landsbygdsakademi #2

Ett varmt tack till er som deltog vid Hållnäs Landsbygdsakademi #2!
Extra tack till Agneta och Per och Fagervikens bygdegårdsförening, som var våra värdar,  till Marianne från Hållnäs Sockenråd som hade ordnat den goda lunchen och Sabina och Sara för musikunderhållningen!
Temat för landsbygdsakademi #2 var förnyelse och föryngring i föreningslivet.
Minst 7 lokala föreningar fanns representerade – se en lista på vilka som fanns med längre ned.
Dagen inleddes med en presentation av Johan, Caspian och Robin från nystartade Tierp Motororganisation, om ungt engagemang och att möta ungdomars behov.
Linda Melander från Tierps kommun berättade om de olika föreningsrelaterade projekt hon arbetar med, och om hur hon kunnat stödja TMO i deras uppstart, i t ex kontakt med kommun, företag och myndigheter.
Peter Karlsson gjorde en dragning på temat effektivt styrelsearbete. På det temat finns utrymme att gräva djupare – teman som fördes upp var bristande resurser på ideella krafter, möjligheter till en gemensam lokal valberedning, mm.
Jenny Breslin från Länsbygderådet Gävleborg Xing en inspirationsföreläsning utifrån temat ”Kan man rädda världen genom lokal utveckling?”
Avslutningsvis pratade deltagarna i mindre grupper kring några olika teman.
Vi åt naturligtvis lunch och fikade, också!
Förhoppningsvis fick deltagarna med sig några guldkorn att tänka och prata vidare om.

Här kommer några korta anteckningar från det avslutande gruppsamtalet, samt några bra länkar!

Samverkan över föreningsgränserna:Öppet hus för att samla föreningslivet i bygden!
Varje eller varannan månad, med olika tema och föreläsningar.
(Förslag kom att olika föreningar turas om att vara arrangörer, med stöd av Hållnäs Sockenråd.)Ungas röst – via sociala medier
Sport och idrott som naturlig ingång i föreningsliv och engagemang
Återstart efter pandemin – hur gör vi?:
Gruppen pratade brett, men bland annat om behovet av lyhördhet när det gäller att ta upp t ex planering för evenemang.
Kanske kan vi inte göra precis som förr?
Det finns en ny osäkerhet, vem orkar och vågar man planera långt framåt?
Ett digitalt utanförskap har gjort vissa mer isolerade än tidigare.
Men omställningarna kan också ha blivit positiva – kanske finns nya platser som vill ha öppet under nästa På Tur i Hållnäs, till exempel?
Istället för att vänta på att ”de vanliga” personerna ska ta tag i saker, ta gärna initiativet! Vi har blivit lite ovana att ta tag i saker.
Hemsidan hallnas.info och gemensam marknadsföring av föreningsaktviteter:
Vi behöver tänka brett när det gäller marknadsföring!
Stort potential att använda www.hallnas.info som samlad informationsplats för föreningar (sidan drivs av Hållnäs Sockenråd och riktar sig till både boende och besökare)
Föreningar skulle t ex kunna ha egna inloggningar för att lägga in evenemang i kalendariet.
Hemsidans blogginlägg skulle också kunna användas för information från föreningar, t ex om jakt från jaktlag.
Förslag att dela på annonskostnader i lokaltidningen, med samlade större annonser för lokala föreningsaktiviteter.
Vi vill titta på paketpriser för återkommande annonser i UNT och Norra Uppland, t ex 3-4 ggr per år.
Sänk tröskeln för deltagande i ideellt arbete – gör det lättare att förstå hur man blir medlem eller deltar i aktiviteter! Hembygdsföreningens arbetskvällar är inspirerande, lätt att delta med välkomnande posts på Instagram + FB.
Förslag att producera gemensamma affischer/anslag som kan sitta uppe vid t ex marknader eller midsommar, med trevlig text t ex ”att evenemanget genomförs tack vare ideella krafter” samt en inbjudan att vara med aktivt eller stödja föreningen passivt genom att bli medlem – och t ex en QR-kod till föreningens hemsida/swish. Ett sådant anslag skulle kunna vara gemensamt, med enbart QR-koden individuell för respektive förening.

Här är den länk Åsa nämnde i slutet av dagen, ett digitalt verktyg för föreningar som vill öka ungas deltagande i sin verksamhet/bygd:
Och i den här länken finns (på sid 9) en intressant intervju med ordföranden i Vi Unga, om hur föreningar bäst kommunicerar med ungdomar – kanske en ögonöppnare!

De här föreningarna/verksamheterna deltog vid landsbygdsakademin 21 nov:
B&M Organics (nystartat företag inom odling)
Hållnäs Sockenråd med arbetsgrupper bio, välkomstgrupp, kultur/festival och bygga/bo.
Fagervikens bygdsgårdsförening, Berggården
Hållnäs Bygdegårdsförening, Gröna Lund
Hållnäs Hembygdsförening
Gudinge Intresseförening
PRO Hållnäs
Hållnäs Norra Vävförening
Sikhjälma bysamfällighetsförening
Föreläsare 21 nov var:
Johan Pettersson, Tierp Motororganisation (med Caspian och Robin)
Linda Melander, näringslivsutvecklare och projektledare, Tierps kommun
Peter Karlsson, utbildare
Jenny Breslin, ordförande Gävleborgs länsbyderåd (Hela Sverige ska Leva)

Var du med och tycker att något saknas i anteckningarna, eller om ni har någon kommentar, förtydligande, fråga, förslag eller beröm,  kontakta oss projektledare för Framtid Hållnäs  via framtid@hallnas.info.
Föreslå gärna teman för framtida landsbygdsakademier!

Vad är Hållnäs Landsbygdsakademi?

Hållnäs Sockenråd startade 2020 det nya återkommande forumet ”Hållnäs Landsbygdsakademi”.

Syftet är dels att ge oss boende faktaunderlag så att vi kan föra en bra diskussion kring utvecklingsfrågor men den är också ett sätt att öka omvärldens intresse för Hållnäshalvön med omnejd. Vi tar hjälp av föreläsare från både närområdet och resten av landet.

Hållnäshalvön med grannbygder har ett aktivt föreningsliv som betyder mycket för lokal utveckling, sammanhållning och trivsel. Du som är engagerad i föreningslivet är en viktig nyckelspelare!

Arrangemanget är en del av Framtid Hållnäs, som stöds av Jordbruksverkets Landsbygdsfond, genom Leader Nedre Dalälven.

Öppna landskap i Hållnäs?

Nu går det att läsa rapporten Öppna landskap i Hållnäs?, skriven av studenter vid agronomprogrammet vid Sveriges Landsbruksuniversitet (SLU), på beställning av Hållnäs Sockenråd. Projektet var en del av kursen  ”Projekt och kommunikation i den agrara sektorn” och är andra tillfället Hållnäs Sockenråd/Framtid Hållnäs samverkat med SLU, ett samarbete vi uppskattar och hoppas får en fortsättning.

Här kommer en hälsning från studenterna, om deras besök i Hållnäs tidigare i höst:

En kylig höstdag åkte vi, några studenter från Sveriges Lantbruksuniversitet, ut mot
Hållnäskusten.

Vid Lingnåre kulturreservat träffade vi först Peter Staland och Maria L.
Hallengren som tog med oss på en historisk rundvandring. De gamla vikingatidens jordbruk,
spåren efter gravplatser, husgrunder och odlingsmarker inspirerade oss inför kvällen.

Innan workshopen fick vi även en rundtur där vi fick se kyrkan, skolan och lite av Hållnäs öppna
landskap. Vi välkomnades sedan av Hållnäs Sockenråd vid bygdegården i Fagerviken.
Kvällens tema var öppna landskap och hur de skulle kunna bevaras inför framtiden.

Fjorton deltagare fick tillsammans diskutera hinder och möjligheter för att bevara öppna landskap,
vad de tror och vill händer i framtiden samt vilka som kan och ska ta vidare initiativ.
Samtalen målade upp tidsbrist och ekonomi som stora svårigheter, men också en stark
gemensam vilja att tillsammans bevara landskapet och det småskaliga jordbruket. Det togs
även upp flera kreativa förslag om en gemensam gårdsbutik och djurstall samt samarbeten
mellan lantbrukare.

Är du intresserad av att veta mer om workshopen och resultaten så får du gärna läsa vår
rapport Öppna landskap i Hållnäs?.

För oss studenter var detta första gången vi fick arrangera en workshop och vi kände oss väl omhändertagna och tacksamma för denna
möjlighet och de erfarenheter vi fått med oss.

Tack alla deltagare för en trevlig och innehållsrik kväll!

/Elsa Rozenbeek, Henrik Ansin, Ida Åkerberg, Lovisa Lundén och Nathalie Navarrete

Skrotinsamling för bygdeutveckling

Behöver du röja i ladugården eller garaget?
Då är det perfekt tid nu!

Från och med 1 oktober 2021 och tills containrarna är fulla, har Hållnäs Sockenråd tillsammans med Skrotcentralen och TEMAB tre återvinningscontainrar i Hållnäs där du kan lämna ditt järnskrot.

Återvinning spar på naturens resurser och just nu är det stor efterfrågan på råvara.
Intäkterna för metallskrotet går oavkortat till Hållnäs Sockenråds utvecklingsarbete i bygden.
En verklig win-win för bygden och klimatet.
Det finns bland annat tankar på en hastighetskamera att sätta vid skolan i Edvalla.

Containrarna står vid Gröna Lund i Edvalla, IK Vavds parkering i Vavd och vid Berggården i Fagerviken.

Det här kan lämnas:
Alla sorters järn- och metallskrot.
T. ex. balk, plåt, koppar, aluminium, mässing, jordbruksredskap, armering, maskiner, diskbänkar, kabel, elmotorer, bilbatterier etc.

Tänk på att tankar och cisterner ska vara fria från vätskor!

Det här kan du INTE lämna:
Bilar, plast, trä, gummi, sopor, oljor/vätskor, radioaktivt skrot, explosionsfarligt material, kylskåp, frysar, hälso- och miljöfarliga kemiska produkter.

Har du mycket skrot eller stora jordbruksredskap eller liknande som du vill ha hjälp med att forsla bort, kan Skrotcentralen hämta direkt hos dig. Kontakta då dem direkt på tel 070-242 56 26 eller leif.karlsson@skrotcentralen.se.

 

Visste du att när vi återvinner 1 ton järn sparas över 1 ton i koldioxidutsläpp?

Dessutom kan återvinning av järn göras hur många gånger som helst.

Detta innebär att återvinning är en viktig del i att spara på jordens resurser och för att minska vår klimatavtryck!

Lokalsamtal och grillkalas för föreningsaktiva!

Hållnäs sockenråd välkomnar föreningsaktiva från Hållnäshalvön med omnejd, till en stunds samtal och knytkalas.
Både styrelsemedlemmar och andra aktiva i arbetsgrupper och kommittéer.
Föreningar från Lövstabruk, Karlholm och Skärplinge såklart varmt välkomna!

Vi pratar vidare om hur vi kan hitta samarbeten och kreativa lösningar mellan föreningarna i området.
Vilka är våra utmaningar? Kan vi lösa dem tillsammans?
Vi pratar utifrån idéer som kom upp vid lokalsamtalet i april, och bjuder in nya.

Ta med dina tankar, det du vill grilla och dricka, så ordnar vi alla tillbehör.
Vi håller till på eller utanför Verstubergets dansbana på hembygdsgården i Edvalla.

Anmälan till framtid@hallnas.info, senast 4 aug (men gärna tidigare).
Frågor till Åsa Norling 0704 68 46 07.

Välkomna!

Grillning: skulle vädret göra grillning opassande, blir det ”vanligt” knytkalas – vi meddelar de som anmält sig hur det blir!

COVID: Vi följer restriktioner för allmänna sammankomster. I vilket fall att se till att vi kan hålla avstånd och sitta mycket välventilerat, i eller utanför dansbanan. Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Här finns tider och mer info om platsen! (Klicka på länk/bild.)