Nytt på bredbandsfronten!

Uppdatering från Bredbandsgruppen

Hållnäs 190401

 

Bredbandsgruppen – bakgrund och syfte

I syfte att skapa grundläggande förutsättningar för en gynnsam framtid och positiva utvecklingsmöjligheter för hela Hållnäs, har föreningen Sockenrådet tagit initiativ till att bilda en bredbandsgrupp. Målet för gruppen är att verka för att Hållnäshalvön och alla dess invånare, såväl permanentboende som fritidsboende, ska nå de nationella bredbandsmålen (att 95 % av alla hushåll 2020 ska ha tillgång till minst 100-100 Mbit/sek) inom en inte alltför avlägsen framtid.

 

Att även Hållnäs når de nationella bredbandsmålen kommer är viktigt. Dels för att äldre invånare på ett smidigt och säkert sätt, med hjälp av digitalisering av vården, kan bo kvar hemma. Samtidigt skapas nödvändiga förutsättningar för att yngre människor och företag ska flytta till, jobba och verka i Hållnäs med hjälp av bl.a. ett stabilt och kraftfullt bredband.

 

Vad har hänt den senaste tiden?

Hållnäs Sockenråds bredbandsgrupp har under de senaste veckorna genomfört ett antal möten med tänkbara leverantörer av bredbandstjänster .

I samtliga fall har det varit möten som syftar till att se om Hållnäs Sockenråd med sin lokalkännedom och sitt engagemang kan medverka till att en, eller flera leverantörer  i samverkan, kan föra utvecklingen framåt.

 

Det ska även nämnas att vi inför och under mötena har haft god hjälp av Region Uppsalas bredbandskoordinator Lovisa Neikter och kommunens bredbandssamordnare Jan Palm.

 

Sedan vi fick beskedet tidigare i mars av Telia/Zitius, att de inte har för avsikt att bygga egna nät för bredband i Hållnäs så har arbetet gått in i en ny fas.

Vi hade i och för sig redan innan Telias besked, planerat för möten med ett antal andra tänkbara leverantörer: IP-Only, Lidén data och Bluecom men dessa möten får nu en liten annan inriktning.

Vi försöker nedan berätta på ett kortfattat vis vad som kom ut av dessa möten.

 

Möte med Lidén Data 190319

VD Mikael Lidén berättade om företagets historia och vad företaget kan erbjuda i fråga om varor och tjänster som svarar mot de nationella – och kommunala bredbandsmålen. De bygger och driftar fibernät över stora delar av Uppland samt delar av Västmanland men har även viss verksamhet i Gävle. De är också den enda aktör som hittills byggt fiber i Hållnäs, på senare tid.

 

Lidén informerade om komplexiteten att bygga fibernät i glesbygd och visade på ett antal parametrar som tar tid. Ex. tillstånd från Trafikverket, enskilda markägare, vägföreningar, fornfynd. Vi ska räkna med minst en “tjälfri” säsong från grönt ljus med tillstånd tills (del)projektet är i hamn.

Att få ihop ekonomin med att bygga nät i glesbygd är självklart en utmaning i sig.

 

Ett fiberprojekt består i huvudsak av tre huvuddelar:

  1. Finns tillräckligt kundunderlag/beställare?
  2. Samtliga tillstånd och avtal (mark, bef. Infrastruktur m.m.)
  3. Schaktningsarbete och fiberinstallation.

Lidén Datas planer i närtid:

  • 2019 kan sträckan Sund- Hjälmunge komma att anslutas, utefter stamsträckan och i “förtätade” områden. Lidén Data skickar snarast möjligt ut erbjudande till hushåll och företag i området.
  • 2020 kommer sträckan Hjälmunge-Klungsten att byggas. Här finns chansen att ansluta enskilda hushåll utefter sträckan om alla tillstånd och avtal är färdiga.

Förutsättningar för att Lidén data ska kunna “fibrera” större delen av Hållnäs, inom några år, anses som mycket goda förutsatt att ett lokalt förarbete utförs i fråga om avtal, tillstånd och kontakt med myndigheter och lokala entreprenörer.

 

Möte med IP Only 190325

IP Only har, som vi alla vet, ett stort antal beställningar av fiberleverans, utspridda över större delen av Hållnäshalvön. Mats Olofsson, affärsutvecklare på IP Only, berättade bakgrunden till de problem som IP Only haft och som gjort att många projekt är kraftigt försenade jämfört med de planer som angavs vid exempelvis IP Onlys säljmöten  i Hållnäs senvintern 2017.

Vi kan konstatera att två år förflutit sedan dess och än synes ingen reell planering för området Hållnäshalvön.

 

Mats beskrev att  problemen har identifierats och att man nu jobbar med ny organisation och att man i och med det har kommit ”ganska långt” på många områden i riket. Inom området Hållnäshalvön så har ny byggledare utsetts och även på andra nivåer i organisationen så är det nya namn. Tyvärr kunde ingen av dessa vara med på dagens möte.

 

IP Only vill generellt och så långt som möjligt gräva ner sitt fibernät och där det finns möjlighet att hyra in sig/köpa kanalisation så utreds oftast den möjligheten framför att gräva egen kabelgrav.

 

Vad gör IP Only nu? Mats O. tar med sig en ny kartbild över området som Sockenrådet jobbar för.  IP Only förväntas inkomma med en preliminär tids- och utförandeplan inom kort (före Påsk 2019).

 

Summering kring IP Only: För att Sockenrådet ska kunna råda sina medlemmar om ett koncept där IP Only är huvudleverantör och som ser rimligt ut, måste det mellan parterna finnas en samsyn om lösningar och tidsplan, att insyn i projektens framskridande möjliggörs och att den enskilda beställaren äger full möjlighet och utan kostnader häva sina beställningar i händelse av att IP Only av någon anledning misslyckas med sin framdrift.

 

Möte med Bluecom 190326

Bluecoms koncept med produkten Air2fiber som huvudlösning presenterades. Bluecom berättade även om samhörigheten med Teracom , det statligt ägda företaget som driver marknätet för radio och TV i Sverige och som en gång utvecklat produkten Air2fiber.

De berättade att intresset har ökat markant för produkten allt eftersom tiden rinner ut för bredbandsmålen. (Att 95 % av alla hushåll år 2020 ska ha tillgång till minst 100-100 Mbit/sek)

Bluecom genomför gärna ett pilotprojekt i någon del av Hållnäs.

 

Lite grunduppgifter i konceptet Air2 fiber:

Bygger på radiolänkteknik vilket garanterar beställd kapacitet och ska ej jämföras med mobilt bredband. Erbjudandet motsvarar de nationella bredbandsmålet för år 2020 dvs.100-100 Mbit/sek. och har snabba svarstider, tekniken förbereds för kapacitet på 1 Gigabit/sek.  Relativt okänslig för väder och vind.

Ingen grävning nödvändig vilket underlättar installationen i alla led och kan installeras året om.

3 kilometers räckvidd från sändare, som normalt placeras på höjd i ex. bef. master, torn eller andra högre byggnader. Fri sikt sändare-mottagare erfordras .

Inom ett område med 3 km. radie bör det finnas 30-35 st. anslutna abonnenter för att göra lösningen ekonomiskt rimlig.

 

Normalpris för den bredbandsaccess som erbjuds är för närvarande 349 kr/månad. Läs mer om konceptet på: https://www.bluecom.se/tjanster/air2fibre/

 

Vad ska hända nu?

Hållnäs Sockenråds bredbandsgrupp gör snarast ett besök på ett område i Järbo, Sandvikens kommun, för att se och höra om deras erfarenheter av Bluecom som bredbandsleverantör.

Sockenrådet tar fram förslag på område som kan vara lämpliga att anlägga som pilotområde. Adresser med koordinater och ca. 30 möjliga anslutna mottagare i en radie på 3 km. erfordras.

Då alla handlingar och ev. tillstånd och infrastruktur är på plats  så kan det röra sig om ett fåtal månader innan området kan vara driftsatt.

 

Slår det ev. pilotprojektet väl ut och affärsmodellen, utbud osv. verkar vara gångbart så kan dessa system med kombinationer av nedgrävd- och lufthängd fiber göra att även Hållnäshalvön kan vara en god bit på väg mot de nationella bredbandsmålen i slutet av år 2020!

 

Övrigt:

Sockenrådet samtalar med de markägare som ev. blir erbjudna att överta Telias nedlagda telestationer så att dessa kan finnas kvar och ev. brukas som teknikbod för framtida fibernät.

De kommunägda master som finns i Edvalla och Fagerviken, diskuteras om de kan flyttas och om det kan bli en dellösning på vissa områden.

 

Vi har även gått igenom att det finns väl utbyggda stolpnät, el och tele, som möjligen kan vara möjliga att bruka där grävning är svårt och därmed ett dyrt alternativ.

Inom vissa områden och vissa sträckor finna nedgrävd kanalisation som möjligen kan göras tillgänglig för stam- eller spridningsnät för fiber.

 

Kontakt med väg- och samfällighetsföreningar

Bredbandsgruppen arbetar även med att ta fram uppdaterade kontaktuppgifter tills samtliga väg- och samfällighetsföreningar i Hållnäs, i syfte att tidigt starta samtal i föreningarna kring markavtal mm för fiberutbyggnad. Detta är omfattande, eftersom uppgifter som lämnats ut från Lantmäteriet ibland är 10 år gamla. Har er förening inte redan blivit kontaktad av oss, uppskattar vi om föreningens ordförande hör av sig till bredband@hallnas.info med uppdaterade kontaktuppgifter.

 

20190330

Hållnäs Sockenråds bredbandsgrupp.

Ni når oss på e-post: bredband@hallnas.info