Riktlinjer för Hållnäs bredbandsutbyggnad

Styrelsen för Sockenrådet i Hållnäs beslutat om en riktlinje för hur en utbyggnad av ett bredband som uppnår de Nationella målen ska se ut och gå till. Denna riktlinje bygger på följande komponenter:

 1.     Bredband som uppfyller de nationella målen ska erbjudas till alla Hållnäsbor, såväl fastboende som fritidsboende. Dvs. inte enbart erbjudas till de områden som är tätbefolkade utan också mer glest befolkade delar av Hållnäs socken. Flera nationella studier har visat att där inte alla inom ett område blir erbjudna möjligheten till fiber/bredband så har svårlösliga konflikter och osämjor uppstått. Något sådant vill inte sockenrådet bidra till.
 2.     Målsättningen är att det inom tre år från byggstart dock senast 2022 ska vara klart med utbyggnaden så att de nationella målen är uppnådda.
 3.     Utbyggnaden ska styras av kostnadseffektivitet och pragmatiska lösningar som kommer innebära att flera olika tekniska metoder används. Dvs. nergrävd fiber, upphängd fiber i Vattenfalls och/eller Telias infrastruktur samt ett nyttjande av radiolänkar utgående från höga master.
 4.     Oavsett hur bredbandet fysiskt implementeras gäller att kvaliteten på internettjänsterna ska vara hög och internetaccess ska följa de definitioner som är under utveckling och beskrivs i dokumentet ”Internetaccess – Definition, Version: 1.0 framtaget av NETNOD och INTERNETSTIFTELSEN.
 5.     Samtliga leverantörer som kommer bli engagerade förbinds att samarbeta med andra aktörer/branschkollegor och berörda myndigheter som samtliga anmodas verka i enlighet de riktlinjer Hållnäs Sockenråd har fastställt.
 6.     Involverade leverantörer förbinds vidare att med god transparens samverka med den av Sockenrådet tillsatta bredbandsgruppen (BBG) som på ideell bas arbetar och verkar i enlighet med denna riktlinje och syftar till att hjälpa till med:
 7.     Kontaktuppgifter och grunduppgifter från väg- och samfällighetsföreningar
 8.     Hjälpa dessa föreningar att ta principbeslut ex. Att samfälld mark och vägområden är ”klarmarkerade” för kanalisation för fiber.
 9.     Utföra lobbyarbete syftande till att integrera/involvera/expropiera bef. Infrastruktur ex. master, nedlagda telestationer, stolpar, skåp, kanalisation.
 10.     Vara behjälpliga vid kontakt med markägare som kan komma att beröras vid fiberframdragning eller dyl.
 11.     Arbeta aktivt med att ta fram underlag för stödmöjligheter, i olika former.
 12.      Försöka påverka beslutsfattare på olika nivåer, för att forcera fram förslag på olika lösning för att nå de nationella bredbandsmålen i hela Uppland.
 13.     Bredbandsgruppen kommer inte på något sätt arbeta för eller stödja leverantörer som inte agerar i enlighet till de riktlinjer Hållnäs Sockenråd fastställt.
 14.     Samtliga leverantörer som kommer bli engagerade förbinds att bedriva utbyggnaden i enlighet med den realistiska genomförandeplan som gemensamt utarbetas mellan bredbandsgruppen i Hållnäs och de olika leverantörerna. I denna plan som ska ha en realistisk resurssättning ska en blandning av områden prioriterade av leverantörerna och områden prioriterade av BBG vara inplanerade efter en ”varannan-princip”. Samtliga områden ska dock vara genomförda inom en treårsperiod. Framdriften och kvalitetssäkringen av denna plan ska sedan på minst kvartalsbas avstämmas mellan parterna och kommuniceras ut till Hållnäsborna.

Sockenrådets bredbandsgrupp   190603