Foto: Carina Bodin

Uppdatering från bredbandsgruppen!

Uppdatering från Bredbandsgruppen 27/5 2019

Arbetet fortsätter med att finna vägar framåt och vi är försiktigt optimistiska! Sedan senaste ”nyheterna” den 5 maj så har det gått en bit framåt på vissa håll medan det (tillfälligt?) har stoppats upp på ett annat.

Det är fortfarande så att det inte finns tillräckligt med underlag från leverantörerna som gör att vi i bredbandsgruppen (BBG) kan gå vidare med en rekommendation för val av bredbandsleverantör för vårt mål: Bredband för hela Hållnäs, för såväl företag, fast- eller fritidsboende och det enligt de nationella målen som regeringen satt upp för år 2020.

Här följer lite nyheter:

Tierps Kommun har gått med i något som heter Bredbandslyftet. Här följer en kopiering av texten från TK.

”Kommunens politiska ledning har fattat beslut att gå med i bredbandslyftet, som ger tillgång till nationella resurser vad gäller pengar, erfarenhet och kompetens. En konkret följd av det är att en workshop planeras för att ta bredbandsfrågorna vidare. I den ska kommunledningen delta (ledande förtroendevalda och tjänstepersoner) tillsammans med representanter för Region Uppsala och Bredbandsforum. En nybildad lokal bredbandsgrupp inom Tierps kommun är en del i bredbandslyftet. I gruppen ingår bland annat representanter för kommunens verksamheter IT, näringsliv och samhällsbyggnad. Dessa grupperingar kommer att mötas en första gång under juni månad 2019 och kommer därefter att ha regelbundna träffar.

Mål och ambitioner

Medverkan i bredbandslyftet innebär även att Tierps kommun kommer att få hjälp med att uppdatera sina mål och ambitioner på bredbandsområdet. Däri ingår att kommunen kommer att få hjälp med att identifiera några centrala angreppspunkter, till exempel en framkomlig strategi med geografiska prioriteringar i kommunens område och val av tekniska lösningar för den fortsatta bredbandsutbyggnaden. De nationella och lokala bredbandsmålen är oförändrade. Tierps kommun följer de mål som regeringen och regionen satt upp om tillgång till bredband för hushåll och företag.”

Åter till Hållnäs Sockenråds bredbandslyft!

De riktlinjer för samverkan som BBG nu diskuterat med leverantörerna har vi fått konstruktiv feedback på och vi jobbar vidare för att ha dessa riktlinjer redo den dag vi skriver våra rekommendationer.

IP Only säger sig fortsatt vara intresserade av Hållnäshalvön och planerar, i första hand, för den sträcka där de har egen kanalisation dvs. Sund-Fagerviken. IP Only säger sig inte kunna lämna någon plan för hela Hållnäs ännu,eftersom steg ett, för fortsatt planering hindras då kommunen dragit tillbaka erbjudandet att IP Only ska få köpa in sig i den kanalisation som kommunen har redo mellan Fagerviken och Edvalla. Bredbandslyftet ska bl.a. hjälpa kommunen att komma vidare i frågan.

Lidén/Tierp Fiber Network har nyligen skickat ut en blankett rörande intresseanmälan per post, till hushåll på sträckan Sund- Fagerviken- Edvalla. Vi uppmanar alla som blivit kontaktade att åtminstone kryssa i alternativet: ”Jag vill veta mer, kontakta mig” och skicka sedan detta till Lidén Data.

Lidén och BBG träffas i Tierp den 5/6 och vi har stora förhoppningar att det ska leda till en preliminär plan för hela Hållnäs. Som vi berättat tidigare så bygger Lidén en fortsättning på stamlinjen, till Klungsten, senast nästa år (2020)

Bluecom (bredband via radiolänk): Även de är kontaktade för ett möte den 5/6 och de är fortsatt mycket intresserade av samarbete med BBG och av dem utsedd leverantör(er). Med en kombination av Bluecoms radioteknik och exempelvis Lidéns fibernät tror vi att lösningen står att finna för Hållnäs. Det är fortfarande stor osäkerhet med prisbilden och tidsaspekten men även här är vi positiva och tror att ekonomiska och tekniska principlösningar ser sin lösning i närtid (veckor).

Övrigt: BBG tar initiativ för ett möte med Vattenfall för att skapa riktlinjer, fasta priser, överenskommelser om underhåll, tillstånd osv. vid brukande av Vattenfalls befintliga stolpnät och kanalisationer men även framtida samförläggningar för fiber i mark eller i luft.

20190527 Hållnäs Sockenråds bredbandsgrupp.

Ni når oss på e-post: bredband@hallnas.info