Vad händer med vägbelysningen i Hållnäs?

Uppdatering i frågan om vägbelysning i Tierps landsbygd (se nedan för tidigare inlägg):

HÅLLNÄS SOCKENRÅD VID KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE

I slutet av september deltog Svenny Hellström från Sockenrådets styrelse vid allmänhetens frågestund i samband med Kommunfullmäktiges sammanträde. Det gällde nedmontering av vägbelysningen på landsbygden. Ni kan läsa lite mer om bakgrunden nedan.

Frågan, som var riktad till Jenny Lundström (MP), ordförande i Utskottet för Samhällsbyggnad, finns här för er som är intresserade.

Här finns länk till webtv från frågestunden: https://www.tierp.se/tierp.se/kommun-och-inflytande/demokrati-och-insyn/moten-handlingar-och-protokoll/kommunfullmaktiges-moten.html

En summering av svaret vi fick, är i korthet:

– De drygt 6000 belysningsstolpar som finns i kommunen börjar uppnå sitt naturliga bäst-före-datum. Det är från och med nu väghållaren som ska stå för drift och underhåll av belysningen, inte kommunala skattemedel.

– 1500 stolpar finns på statliga vägar, dvs borde tas över av Trafikverket. Det pågår ett arbete på nationell nivå mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Trafikverket för att ta fram vilka kriterier som ska gälla för detta övertagande, klart nästa år. I Tierp ska nya riktlinjer också tas fram under höst/vinter.

– 1000 stolpar i kommunen finns på enskilda vägar. Det är upp till väghållaren (vägföreningen) att ta över driften om föreningen vill ha kvar belysningen. Kommunens ambition är att kunna ge föreningarna 3-6 månaders varsel inför att en nedmontering kan bli aktuell, så föreningen har tid att ta ställning till om den vill ta över drift. Externa aktörer, t ex Vattenfall, kan komplicera denna dialog.

– Äldre vägbelysning ger (enligt SKL och TV) inte nödvändigtvis bättre trafiksäkerhet på landsbygden, vad som verkligen gör skillnad är om gång- och cykeltrafikanter har reflexer eller allra helst reflexväst.

Sockenrådet fortsätter att bevaka frågan.
Vi föreslår att ni tar upp detta i era vägföreningar så snart som möjligt och riktar eventuella frågor och klagomål till medborgarservice på Tierps kommun.

En googlesökning på temat, ger många träffar och visar att detta händer sedan en tid tillbaka i hela landet. Det hanteras lite olika i olika kommuner. Har du tillfälle att gå på kvarvarande medborgardialoger för översiktsplanen – ta gärna upp belysningsfrågan!

Länk till SKL:

https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/driftunderhall/vagbelysning.13588.html#5.4bd6d99c15f0522e95f6c562

Om du har frågor om, eller vill engagera dig i lokalt utvecklingsarbete, är du välkommen att höra av dig till Hållnäs Sockenråds styrelse: info@hallnas.info.

 

Tidigare inlägg i sensommar 2019:
Flera har frågat och kommenterat till Sockenrådets styrelsemedlemmar om kommunens planer att ta bort delar av vägbelysningen i kommunens glesbygd.

Vi frågade under augusti chefen för samhällsbyggnadsenheten i Tierps kommun, Thomas Kihlström, vad som händer.

Här nedan delar vi den information vi fått från Kihlström i punktform, med lite reservation ifall vi missuppfattat något.

Har du själv varit i direkt kontakt med kommunen och har mer information att tillägga, uppdatera oss gärna på framtid@hallnas.info. Rikta frågor till Tierps kommun!

Bakgrund

 • Direktiven för hur vägbelysningen ska fungera är från 1989, nya direktiv tas fram nu av SKL och Trafikverket.
 • Läs mer om vad som händer på nationell nivå på SKLs hemsida här.
 • Den som äger vägen ta ansvar för dess eventuella belysning.
 • I Hållnäs ägs vägarna antingen av Trafikverket (Staten) eller av vägföreningar (alltså privata enskilda vägar).
 • Underhåll av enskilda vägar och dess belysning ska inte betalas av skattebetalare.
 • tierp.se finns en interaktiv karta, där du kan se olika vägars ägandestatus. Följ instruktionen på hemsidan hur du använder lagren. Där kan du även se var det finns vägbelysning.
 • Det har under de senaste 30 åren varit så att kommunen betalat för belysningen på TFs vägar och även vissa enskilda vägar och gårdsplaner i glesbygden, men detta kallas enligt Kihlström ”otillåtet stadsbidrag” och därför ses direktiven över.

Vad händer?

 • Kommunens belysning kommer löpande att tas bort på enskilda vägar och gårdsplaner.
 • Intentionen är att väg- och samfällighetsföreningar ska erbjudas möjligheten att ta över belysningen i befintligt skick.
 • Det ska finnas exempel på föreningar som fått EU-bidrag för att finansiera egen belysning.
 • Ett informationspaket från kommunen till föreningar är på gång, antagligen färdigt efter nyår.
 • Det finns fall där Vattenfall gräver ned sina ledningar och helt tar bort stolpar med belysning, utan att vägföreningar erbjudits att ta över.
 • Kommunen vill att Trafikverket ska ta över underhåll för belysning på vägar TF äger. TF kräver dock att befintliga stolpnät de tar över har en livslängd på minst 15 år, vilket ofta inte är fallet. Att renovera stolparna så de möter TFs krav är mycket dyrt, kommunen vill inte betala.
 • Vad som kommer att hända med nuvarande belysning på statliga (TFs) vägar i Hållnäs, kommer att avgöras från fall till fall. 
 • Solceller för gatubelysning skulle vara relativ lätt att placera ut. Detta har testats i kommunen (vid en återvinningsanläggning eller liknande) för 5 år sedan, men fungerade inte tillräckligt bra. Det beslutades då att inte tillämpa solenergi för gatubelysning. Undertecknad har letat efter exempel i Sverige på solceller i större skala i vägbelysning, men inte hittat något – meddela gärna om ni har information.
 • Vidare beslut kommer, antagligen, att tas gällande vägbelysningen under okt-nov i Kommunfullmäktige.

Vad kan vi göra för att påverka situationen?

 • Berätta för våra politiker att belysningen är viktig för bygden. Kontakta politiker direkt, genom medborgarservice. Två av våra lokala politiker i fullmäktige är boende i Hållnäs, Åsa Sikberg (M) och Torgny Helgesson (S). Du hittar deras kontaktuppgifter genom tierp.se.
 • Ställ en fråga vid allmänhetens frågestund, alltid första halvtimmen vid kommunfullmäktiges sammanträden. Du måste föranmäla frågan via tierp.se. En representant från Hållnäs Sockenråds styrelse kommer högst troligt att vara med vid frågestunden vid nästa tillfälle, kl 18:00 17 sept. Välkommen att följa med! Hör av dig till framtid@hallnas.info om du vill hänga på.
 • Var med och visa att bygden värnar om sin överlevnad och framtida attraktivitet genom att delta i medborgardialogen för den nya översiktsplanen. 10 september i bygdegården Gröna Lund, kl 18:30.

Som sagt, detta är information som Sockenrådets styrelseordförande uppfattat den från Kihlström, med reservation för eventuella missuppfattningar. Vänd dig till kommunens medborgarservice om du vill klaga eller ställa frågor.

Om du har frågor om, eller vill engagera dig i lokalt utvecklingsarbete, är du välkommen att höra av dig till Hållnäs Sockenråds styrelse: info@hallnas.info.