Bakgrund och projektorganisation av bredbandsutbyggnaden i Hållnäs

  1. Varför samarbetar Sockenrådet och bredbandsgruppen med just Tierp Fiber Network/Lidén Data och Bluecom? Att vi som förening rekommenderar Hållnäsarna att teckna avtal med dessa två företag,  bygger på de lokala riktlinjer för bredbandsutbyggnad vi utvecklat och tillsammans med leverantörer förhandlat fram. Vi erbjöd alla aktuella aktörer (Telia/Zitius, IP Only, Lidén Data och Bluecom) samarbete, men det var dessa två som var intresserade av att samarbeta med oss utifrån riktlinjerna. De enda leverantörer som ställt upp på tanken att erbjuda fast bredband som uppfyller de nationella bredbandsmålen, är de vi valt att samarbeta med. Vår rekommendation av leverantörer har mot bakgrund av detta blivit en kombination av Tierp Fiber Network/Lidén Data AB (fiberansvar) och Bluecom (radiolänkansvar) som tillsammans motsvarar de teknologier, kompetenser och resurser en utbyggnad på Hållnäshalvön kommer att kräva.
  2. Vilka är Sockenrådets riktlinjer för bredbandsutbyggnad? Riktlinjerna innefattar bland annat att bredband som uppfyller de nationella målen ska erbjudas till ALLA hållnäsbor, inte enbart boende i tätbefolkade områden; målsättningen att utbyggnaden ska vara så gott som klar 2022; och att utbyggnaden ska styras av kostnadseffektivitet och pragmatiska lösningar. Med det sista menar vi att flera olika tekniska metoder används –  nergrävd fiber, upphängd fiber, samt ett nyttjande av radiolänkar från höga master, vilket blir aktuellt i många fall.
  3. Bygger Tierp Fibre Network och Bluecom utan bidrag? Det finns ingen leverantör som ställer upp på att erbjuda hela Hållnäshalvön fast bredbandsanslutning i enlighet med de nationella bredbandsmålen, som också uppfyller statens villkor för att kvalificera sig till bidrag. Staten kräver ett så kallat helt öppet nät med en sammanhållen täckning för fiberdragning, vilket tillsammans gör det omöjligt att erhålla bidrag. Vidare har staten  ännu inte några klara regler för Air2fibre-konceptet vilket gör att de inte alls kan ge några konkreta besked för radiolänkbaserade lösningar. Sammantaget gör detta att bredbandsutbyggnaden på hela Hållnäshalvön sker utan bidrag.
  4. Vad händer om någon aktör upphör eller blir uppköpta eller dyl.? Skulle någon av de nuvarande aktörerna av någon anledning försvinna är det med stor sannolikhet så att någon annan tar deras plats. Det kommer finnas en investering i en infrastruktur som naturligtvis är något som någon vill nyttja. Exakt vad som kommer hända finns inte definierat för det fasta bredbandsnät som planeras på Hållnäshalvön. Men man ska ha klart för sig att det inte finns på något annat ställe heller.
  5. Hur ser byggplanerna ut för Tierps stadsnät, omfattning och tidplan. Förutom den stamfiber som idag finns mellan Skärplinge- Fagerviken och vidare till Hjälmunge så planeras en stamfiber från Hjälmunge österut till Klungsten. Utförs senast 2021.
  6. Hur ser kommunen och regionen på det av regeringen uppsatta målet för att 95% av alla hushåll och företag ska kunna erbjudas bredband 100/100? Kommunen håller på att ta fram en ny bredbandspolicy som ska ersätta den gamla från början på seklet. De nationella bredbandsmålen gäller fortsatt för Tierps Kommun.
  7. Omfattas byggnadsplanerna på Hållnäshalvön enl. riktlinjer i Robust fiber / Robust radio? (Dessa är riktlinjer för bredbandsföretag hur utbyggnad ska gå till, en kvalitetssäkring.) Ja, Bluecom har varit delaktiga i framtagningen av de aktuella riktlinjerna. 
  8. Kommer Tierps statsnät att överlåtas till TFN år 2020?
    Svar från Tierp Fiber Network: ”Kanal Tierp” är benämningen på det stadsnät som Tierps kommun en gång i tiden har byggt och innefattar främst fiber till kommunalägda byggnader, det är relativt litet i förhållande till det nät som Tierp Fiber Network har byggt sedan 2013. Tierp Fiber Network har full äganderätt till allt som vi har byggt själva. Vår förhoppning är att Tierp Fiber Network får överta äganderätten även till Kanal Tierp 2020, men även om så inte skulle ske så har Tierp Fiber Network fortfarande nyttjanderätt till Kanal Tierp även efter 2020. Tierp Fiber Networks verksamhet i Tierp påverkas inte oavsett vad som händer angående äganderätten 2020.