Tjänster och kostnader

 1. Hur länge gäller erbjudandet från Bluecom med rabatt på 2000 kr vid tecknande av Heby. 20191130
 2. Måste jag som fastighetsägare genast efter installation av utrustningen teckna ett tjänsteavtal? Nej, ni kan installera utrustningen och sedan avvakta med att teckna tjänsteavtal.
 3. Är installationen på mitt hus RUT-eller ROTavdragsberättigad. Ja de timmar som utförs för installation och test av utrustningen är RUT-berättigad. Även tid för grävning på den egna tomten är berättigad, dvs. arbetskostnaden för grävmaskinist eller dyl.
 4. Vilket arbete omfattar ROT och RUT? ROT innebär 30 procent skattereduktion på tomtarbetskostnaden vilket bland annat omfattar tomtschaktning, nedläggning av rör och återställning på tomten. RUT innebär 50 procent skattereduktion på arbetskostnaden i hemmet vilket omfattar installationsarbetet.
 5. Vid flerfamiljsfastighet: finns särskild abonnemangsform och hur ser den i så fall ut och vad kostar det?  Flerfamiljshus offereras  separat då förutsättningarna kan variera kraftigt beroende av hur många lägenheter det rör sig om för att bedöma vilken kapacitet som behöver levereras. Finns ett befintligt LAN-nät i fastigheten, eller skall det byggas ett nytt.
 6. Hur snabbt får jag tillgång till internettjänst efter beställning? Ny beställning respektive återinkoppling? I dagsläget så är det en rent manuell hantering som måste beställas via blankett eller telefon till Hebynet.
 7. Om jag köper Bluecoms lösning men vill av olika anledningar ha ex. Banhof eller Bredband 2 som tjänsteleverantör. Hur gör jag då och vad skulle det kosta mig?
  I den Air2Fibre lösning som erbjuds i Hållnäs, så är det Hebynet som är ISP i nätet, dvs. det går inte att abonnera på Bahnhof eller Bredband2
 8. Om man med Bluecoms lösning har fri sikt, men ligger lite för långt från sändaren så att man enbart får en reducerad ”effekt”: utgår någon annan taxa då? Viktigt för perifera hus och områden. Ja, det finns möjlighet till specialavtal om det finns LoS men ej garanterad “effekt”.
 9. Kan jag använda Netflix och liknande om jag har bredband via radiolänk? Ja.
 10. Kan jag behålla mitt telefonnummer till min fasta telefon om jag vill ringa via bredbandet? Ja det ska gå bra.
 11. Vad är E-Hälsa? Vilken nytta har vi av det? E-hälsa underlättar för patienterna att komma i kontakt med vård och omsorg, få vård och ha kontroll över sin egen hälsa. E-hälsa underlättar för vården att hålla kontakt med patienterna. Det handlar om att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt, vilket i princip innebär allt från telefoni och mail till digitala blodtrycksmätare och journalföring på dator. På kort tid har mycket hänt inom hälso- och sjukvården. Vi har gått från pappersrecept till e-recept, journalsystemen är numera elektroniska och vi bokar läkartider via internet. Vi t.o.m. träffar vårdpersonalen digitalt via t.ex. läkarbesök på internet. Allt detta är exempel på e-hälsa. E-hälsa underlättar också för vården och vårdpersonalen genom att de snabbt kan få tillgång till den vårdrelaterad information om patienten som de behöver, i realtid. Det vill säga, de kan ha direktkontakt med patienten i hemmet och både se och höra vilka symptom som finns just nu. Förutsättningen för e-hälsa är att patienterna har tillgång till internet via ett pålitligt bredband med tillräcklig kapacitet. Läs mer konkreta exempel på e-tjänster som redan finns eller som håller på att utvecklas antingen på nationell eller regional nivå HÄR.